พระเครื่อง ความเชื่อ


 

                การพกการแขวนพระเครื่อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นที่นิยมของสังคมพุทธศาสนา เพราะได้รับอิทธิพลความเชื่อและพลังศรัทธาทางพระพุทธศานา เพราะทุกๆคนย่อมมีภาวะทางอารมณ์และความแปรปรวนทางจิตไปตามสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ จึงเกิดความไม่มั่นคงทางจิตทำให้เกิดความกลัวต่างๆนาๆ ดังนั้นคนจึงพยายามค้นหาสิ่งยึดเหนี๋ยวจิตใจ ส่งผลทำให้ พระเครื่อง ความเชื่อ เป็นของคู่กัน พระเครื่องเป็นวัตถุนิยมที่ทรงอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและศรัทธา ที่แตกต่างกันออกไป เช่นการแขวนพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ จะช่วยส่งเสริมดวงความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่  ให้โชคลาภ มีความร่ำรวยมีเงินทองเป็นต้น ซึ่งจะกล่าวประเภทของพระเครื่องในลำดับถัดไป

            ความเชื่อ เป็นอิทธิพลมาจากความคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เช่น จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่น การอ่านหนังสือ อินเตอร์เน็ทหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จนกลายเป็นคนที่มีทักษะและประสบการณ์จากการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความเชื่อเกิดจาก การถ่ายทอดผ่านทางค่านิยมหรือประเพณี การเล่าเรื่องผ่านหนังละครและอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัย

           พระเครื่อง จำกัดหรือเจริญรุ่งเรื่องไปตามพื้นที่และยุคสมัย ซึ่งคุณค่าของพระเครื่องมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งการแขวนพระเครื่องเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกให้กับตนเองและเป็นวิธีการป้อนความคิดเชิงบวกให้กับจิตใต้สำนึก เพราะคนแขวนพระเครื่องเป็น พวกเขาเหล่านั้น จะใช้คำพูดดีคิดบวกเช่น ความมั่นใจ ความมุ่งมั่น สมาธิ ความตั่งมั่นป้อนให้กับจิตใจทุกวันๆ  ก็ไปกระตุ้นสามัญสำนึกให้เรามีความกระตือรือล้นลงมือทำด้วยความตั่งมั่น  แล้วความคิดดีคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ก็สามารถส่งเสริมให้เรากลายเป็นประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้

พระเครื่อง ความเชื่อ

พระเครื่อง วัตถุมงคล ดีอย่างไร?

            พระเครื่อง ความเชื่อ มีอิทธิพลทางความคิดเชิงบวกโดยตรง จึงส่งผลดีต่อการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก เหตุผลที่สนับสนุนตามหลักทางวิทยาศาสตร์นั่นคือ กระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกของคน เราทั่วๆไป จะทำงานตามปริมาณข้อมูลที่มากที่สุด นั้นหมายถึงการคิดบวกและคิดแต่สิ่งดี คิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเหล่านั้นก็จะถูกป้อนข้อมูลให้กับจิตใต้สำนึกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อดีของจิตใต้สำนึกเอง ก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการโกหก เมื่อสะสมแต่สิ่งดีและสร้างสรรคให้กับจิตใต้สำนึกมากๆ จิตสำนึกก็จะแสดงออกไปให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆในทิศทางที่เป็นบวก

          ดังนั้นการแขวนพระเครื่องก็เท่ากับว่า  เราได้พูดสิ่งที่เราเชื่อ จากความเชื่อและศรัทธาในความเป็นสิริมงคลของพระเครื่ององค์นั้นจริงๆ จึงเป็นจิตวิทยาในการป้อนข้อมูลที่เป็นพลังบวก ให้กับจิตใต้สำนึกทุกวันๆ แล้วความคิดคำพูดสิ่งอันเป็นมงคลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นจริง ชีวิตก็จะมีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขในการใช้ชีวิต แต่ถ้าไม่เกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธา พระเครื่ององค์ที่แขวนองค์นั้น ก็เป็นได้เพียงแค่เครื่องประดับกายที่มีความสวยงามเท่านั้น

 

พระเครื่อง วัตถุมงคล คืออะไร

          พระเครื่องวัตถุมงคล คือวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีรูปร่างลักษณะคล้ายพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักแห่งความคิด ความเชื่อและการจินตนาการทางศาสนา โดยมีขั้นตอน วิธีการสร้าง ส่วนประกอบวัตถุมงคลที่แตกต่างกันออกไป แต่ต้องเป็นไปตามหลักการสร้างพระเครื่อง ซึ่งมีพิธีกรรมที่ถูกสืบทอดตามประเพณีปฏิบัติ คนที่นับถือศาสนาพุทธถือว่า การเททองหล่อพระถือเป็นการสร้างบุญกุศล และองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พระเครื่องต้องมีประวัติความเป็นมาเรื่องราว สามารถเล่าประวัติในการจัดทำ ประวัติความขลัง เพื่อให้คนที่ถือครอง เกิดความเชื่อเกิดความทรัทธาในพระเครื่ององค์นั้นๆได้

พระเครื่อง ความเชื่อ

เหตุผล ทำไมเราต้องแขวนพระเครื่อง วัตถุมงคล?

เหตุผลด้านความเชื่อ

               พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง ที่ผู้คนนับถือพุทธศาสนาในไทย  มีพกติดตัวไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวประจำกาย ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางความคิด การได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การได้รับการแนะนำบอกกล่าวหรือการเล่าเรื่องราวประวัติ ความขลัง ความลี้ลับ เป็นการส่งข้อมูลจากรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นความเชื่อและเกิดความศรัทธาในพระเครื่องรุ่นนั้นๆว่า มีพลังความขลังด้านใด ยิ่งถ้าเรื่องที่เล่า ไปตรงกับความคิด ความเชื่อของตนเองละก็ จะทรงอิทธิพลทางความคิดเป็นอย่างมาก อำนาจแห่งความศรัทธาจะแสดงพลังเต็มกำลัง

            พระเครื่อง ความเชื่อ เป็นเหตุผลส่วนบุคคล เป็นความเชื่ออันเกิดขึ้นจากความต้องการหาสิ่งยึดเหนี่ยวเช่น คนที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต  ก็มักจะค้นหาพระประจำกาย เพื่อเสริมพลังจิต เป็นพระเครื่องที่มีความขลังด้าน เมตตามหานิยมและโชคลาภ ส่วนคนที่จำเป็นต้องเดินทางไกลบ่อยๆ  ก็อาจจะค้นหาพระเครื่อง รุ่นที่แคล้วคลาดปลอดภัยไว้พกติดตัว  เราสามารถแบ่งประเภทพระเครื่องตามแนวคิด การมีไว้ติดตัว การสะสมไว้ในบ้าน หรือการวางบนหิ้งพระที่เคารพสักการะ ได้ดังนี้

 

สะสมพระเครื่อง ประเภทเพื่อความสวยงาม

                ความหลงไหลอีกหนึ่งรูปแบบหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมของชมรมพระเครื่อง หรือสำหรับคนทั่วๆไปคือ  การมองพระเครื่องเป็นเพียงแค่วัตถุ ที่มีความสวยความงาม มีความเป็นศิลปะ อันวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก จินตนาการความเชื่อความศรัทธาของผู้สร้างพระเครื่อง ซึ่งพระเครื่องแต่ละรุ่น จะถูกบรรจงออกแบบได้อย่างงดงามวิจิตรศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าของผู้สร้าง เพื่อต้องการสื่อให้ผู้คนที่ศรัทธาได้คล้อยตามอารมณ์แห่งศิลปิน  ผู้ลุ่มหลงในศิลปะ  เป็นไปตามยุคสมัยนิยม  สังเกตุได้ในช่วงที่จตุคามกำลังบูม  แต่ก็ยังมีคนหัวใสบางกลุ่มอีกไม่น้อยที่ อาศัยความลุ่มหลง บวกกับความเชื่อของผู้คน ที่ต้องการหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสร้างพระเครื่องเพื่อการพาณิชย์

พระเครื่อง ความเชื่อ

การสะสมพระเครื่อง เพื่อเป็นวัตถุมงคลและมีผลต่อแนวคิด ความศรัทธาและความเชื่อ ความขลัง

        สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถแบ่งจิตใจและร่างกายออกจากกันได้ ดังนั้นคนธรรมดาอย่างเรา จึงต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เมื่อต้องเผชิญกับความกลัว กลัวว่าตนเองจะได้รับอันตราย กลัวว่ตนเองจะไม่มีกินมีใช้ กลัวว่าตนเองจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นฯลฯ ความกลัวเกิดจากความคิด ดังนั้นเราจึงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาปกป้องความคิดของตนเอง จึงสามารถแบ่งประเภท พระเครื่อง ตามอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ ความขลังและความเป็นสิริมงคล ได้ดังนี้

1.คุ้มครองแคล้วคลาด

             การแขวนพระเครื่องรุ่นที่มีพลังพลานุภาพด้านคุ้มครองแคล้วคลาด เป็นการอันเชิญคุณของพระเครื่องให้มาสถิตที่ตัว เพื่อปกปักรักษา มีสิ่งศักดิ์สิทธ์คอยช่วยเหลือ เพื่อลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติ โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่แขวนพระเครื่องรุ่นนี้   เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก่อนที่จะเริ่มออกเดินทาง เป็นการส่งพลังจิตเพื่อเตือนตัวเองให้มีสติ  และมีสมาธิอยู่ทุกช่วงเวลาของการเดินทาง พระเครื่องแคล้วคลาดมีพกติดตัวเป็นสิ่งมงคล สำหรับคนที่เดินทางบ่อย ไปที่ไหนไกลๆ หรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงภัยต่างๆ

 

2.คงกระพันชาตรีและมหาอุตม์

           โดยส่วนใหญ่คนที่แขวนพระเครื่องรุ่นนี้  มักเชื่อว่าสามารถลดโอกาสการได้รับบาดเจ็บ  สามารถป้องกันปืนหรือของมีคมทิ่มแทง  เพราะเกรงว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาทำร้าย   อันเนื่องมาจากความบาดหมางใจกัน มีคู่อริ เป็นศัตรูหรือคู่พิพาท แกร่งแย่งชิงดีกัน ทำธุรกิจที่คล้ายๆกันไม่ลงลอยกัน  หรือแม้แต่เคยทำธุรกิจร่วมกัน แต่ภายหลังขัดแย้งกันไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ให้ลงตัวกันได้

 

3.กันคุณไสยและภูตผีปีศาจ

            โดยส่วนมากคนมักจะไม่เชื่อมั่นในตนเอง จึงเกิดความกลัวขึ้นสมอง ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นมงคลไว้คอยยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นการเตือนสติตนเองและเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น เพิ่มอำนาจทางใจเกิดความเชื่อมั่นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองตนเอง จะทำให้ความกล้าเกิดขึ้น ดังนั้นการสะสมพระเครื่องรุ่นที่กันคุณไสยและภูตผีปีศาจ เพื่อปกปิดตัวเองไม่ให้เกิดความกลัว ก็เป็นพระเครื่องอีกประเภทหนึ่ง สามารถสร้างพลังใจ  ให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเองได้มากขึ้น กล้าที่จะออกไปเผชิญกับสิ่งเลวร้าย สามารถปัดเป่าความชั่วร้ายต่างๆ ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเราได้

 

4.เมตตามหานิยมและโชคลาภ

             สามารถมีพกติดตัวกันได้ทุกคน สำหรับคนที่ทำอาชีพต่างๆเช่น แม่ค้า พ่อค้า นักธุรกิจ คนทำงานประจำ ถ้าอยากรวย อยากมีเงิน อยากมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน อยากให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในหน้าที่การงาน อยากให้คนรักคนหลงใหล พระเครื่องรุ่นที่ให้อิทธิพลด้านนี้จึงเหมาะกับเรามาก แต่ทั้งนี้การคล้องพระเครื่องอย่างเดียวคงไม่สามารถรวยได้ แต่การมีพระเครื่องมีไว้เพื่อสร้างกำลังใจเป็นสิ่งดี เพราะเป็นการป้อนความคิดด้านบวก  เข้าไปในจิตใจได้ทุกวันๆ ในที่สุดจะสามารถสร้างพลังใจให้ตนเอง เราก็จะเกิดคาวมเชื่ออย่างนั้น  การลงมือทำอย่างที่ตนเองเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง จะมีความมุ่งหวัง เกิดความเพียรพยายามว่าจะทำให้ได้ ในที่สุดแล้วเราจะพบกับผลลัพธ์ของความสำเร็จ บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายของชีวิตที่ตั้งเอาไว้

พระเครื่อง ความเชื่อ

อยากแขวนพระเครื่อง วัตถุมงคล ควรเริ่มต้นอย่างไร?

           เพื่อให้เกิดความศรัทธาในพระเครื่องรุ่นที่เรามี ต้องรู้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะแขวนพระเครื่องเพื่ออะไร ดังนั้นควรมีความรู้ว่าพระเครื่องรุ่นนั้น  มีเรื่องราวความเชื่ออย่างไร มีประวัติความเป็นมา มีความขลังด้านไหน  ความขลังยิ่งมากยิ่งมีอิทธิพลต่อความคิด ความศรัทธา ยิ่งความเชื่อตรงกับความต้องการของตนเองยิ่งมีพลังมีอำนาจต่อจิตใจเช่น ถ้าอยากรวยมีเงิน ต้องค้นหาพระเครื่องด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ การหาพระเครื่องที่มีความขลังและเป็นพระเครื่องแท้ คงหาได้อยากขึ้นทุกวัน เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงมีคนบางกลุ่มสร้างพระเลียนแบบ ดังนั้นการค้นหาพระเครื่องดังต้องมีความรู้แล้ว ที่สำคัญอีกอย่างคือการมีเงินเป็นจำนวนมากๆ เพราะพระเครื่องดังในบรรจุบันราคาหลักล้าน สามัญชนอย่างเราก็คงต้องหาพระเครื่องอันเกิดขึ้นจากความเชื่อของตนเองให้จงได้ ไม่ต้องสนใจเรื่องราคามาก ให้ยึดหลักประโยชน์ทางความคิดเป็นที่ตั้ง คิดว่าดี คิดว่าพระเครื่องที่เรามีคือพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิที่สุด

 

ต้องทำอย่างไร? เมื่อแขวนพระเครื่อง

      หากได้พระเครื่องประจำกายของตนเองแล้ว ขั้นแรก เราต้องมีความเชื่อจริงในพลังพลานุภาพ ความขลังของพระเครื่อง ต้องสร้างความศรัทธา เรากำลังจะได้รับอิทธิพลความขลังจากพระเครื่ององค์นั้น ขั้นที่สอง หลังจากนั้นเราต้องบอก ต้องพูดกับตัวเองทุกๆวัน ตามคุณสมบัติของพระเครื่องด้านนั้นๆเช่น มีพระเครื่องเมตตามหานิยมให้พูดกับตนเองว่า เราต้องรวย ต้องมีคนสนับสนุน ต้องมีคนชื่นชอบในตัวเรา เพื่อเป็นการป้อนสิ่งดีๆ เข้าไปในจิตใจทุกวันๆ นอกจากนี้อย่าลืม ขั้นตอนที่สาม ทำความสะอาดตัวองค์พระเครื่องและสายสร้อยเพื่อไม่ให้ดูหมอง ให้ดูสดใสสวยงามเปล่งประกาย เจิดจรัสได้ทุกเวลา ขั้นตอนที่สี่ หมั่นทำบุญสร้างความเป็นกุศลทาน ให้ทานอยู่เป็นประจำ หมั่นเจริญภาวนา รักษาศีล ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี อธิฐานจิตไปขอพุทธเมตตาให้เกิดขึ้น ความเชื่อในสิ่งดี ความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดกับตัวเราแน่นอน

          สรุป พระเครื่อง ความเชื่อ การมีพระเครื่องถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อของใคร ก็ได้เป็นของคนนั้น ทำในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ  ใครอ่านจบจงรวย จงรวย…สาธุ ใครแซร์ต่อยิ่งรวย ยิ่งประสบความสำเร็จในชีวิต

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *