เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นวิธีใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศชี้ทางชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้า เป็นแรงบันดาลใจเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ  คำจำกัดความของคำว่า เป้าหมาย คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความคาดหวังในผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการเมื่อลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนบรรลุผลสำเร็จ

              ส่วนคำจำกัดความของคำว่า ชีวิต คือ วัฏจักรการดำรงอยู่ตั้งแต่กำเนิด เติบโต แก่ เจ็บป่วยแล้วในที่สุดก็สลายไป  ดังนั้น เป้าหมายชีวิต SMART คือ ความคาดหวังแต่ละช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ ว่าจะใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไร อยากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอย่างไรบ้าง อยากได้สิ่งใดบ้าง เช่นอยากมีเงิน 10 ล้านบาทเมื่ออายุครบ 40 ปี  อยากท่องเที่ยว อยากมีเวลาได้อยู่กับคนรัก

             ทุกคนมักจะมีเป้าหมายชีวิตเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้ทำไมเมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็มักจะลืมแล้วโยน เป้าหมาย นั้นทิ้งไป อาจมีหลากหลายเหตุผลและโชคชะตาชีวิตเล่นงาน หรือไม่ก็การกำหนดเป้าหมายไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะจูงใจให้ลงมือจนประสบความสำเร็จได้ เป็นเป้าหมายที่ไม่ครบองค์ประกอบเช่น เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้  ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้ ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถวัดได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เป้าหมายล้มเหลว

 เป้าหมายชีวิต SMART

            แต่ก็อาจจะมีคนบางส่วน ปล่อยให้ตนเองใช้ชีวิต แบบผ่านพ้นไปวันๆ  เคยอยู่ในสังคมแบบไหน เคยมีวัฏจักรการดำรงชีวิตอย่างไรก็เป็นเช่นอย่างนั้น นั๋นคือชีวิตขาดแรงบันดาลใจ : ขาดเป้าหมาย

            ความสำคัญของเป้าหมาย โดยธรรมชาติการดำรงชีพคนโดยทั่วไป มักมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ คนที่ไม่มีเป้าหมาย ย่อมขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้น ไม่สามารถปลุกพลังเพื่อลงมือทำกิจการงานต่างๆ ได้ประสบความสำเร็จได้ และมักจะจมอยู่กับตัวปัญหาท้อแท้สิ้นหวัง ตรงกันข้ามคนที่มีเป้าหมายชีวิต จะมีความเพียร ลงมือทำด้วยความพยามยาม ทำด้วยกำลังความสามารถ จนสามารถเอาชนะปัญหาได้ มีความยืดหยุ่นสามารถยอมรับได้ทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จ และแก้ไขสิ่งที่เคยล้มเหลวในชีวิตได้

 

สำหรับคนมีเป้าหมายชีวิต

       ความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นคือ เป้าหมายชีวิต SMART จะสร้างพลังใจและความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำได้ จะกลายเป็นแรงพลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแห่งอนาคต  เป้าหมาย จะช่วยชี้นำจุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง โดยวิธีที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตนิยมใช้คือ ส่งเสริมจุดแข็งแล้วค่อยเติมเต็มจุดด้อยของตนเอง

        เป้าหมายชีวิตที่ดีจะสามารถชี้นำเพื่อการวางแผนที่ดีได้   การสร้างเป้าหมายชีวิตต้องเริ่มจากสร้างสมดุลชีวิต ทั้งทางด้านการเงินและการทำงาน  ต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ สามารถแบ่งเวลาให้ทุกๆอย่างได้อย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัว เวลาที่ให้กับงานและครอบครัวได้

        คนที่มีเป้าหมายจะรู้คุณค่าของตนเอง  โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน เพราะพวกเขารู้ดีว่า เงินคือปัจจัยที่แอบแฝงมาพร้อมกับความสำเร็จ เงินสามารถทำให้พวกเขาเหล่านั้น ซื้อความสะดวกสบายให้กับตนเองได้  คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าเงินคือ ปัจจัยสร้างความสุขให้ชีวิตได้

เป้าหมายการทํางาน

            การดำเนินชีวิตประจำวัน เรามักจะถูกคนอื่นตั้งเป้าหมายให้เราเป็นผู้ปฏิบัติเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจากงานประจำ โดยหน้าที่ที่ต้องทำให้ได้ตามสิ่งที่นายจ้างกำหนด เพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร เพราะองค์กรย่อมต้องมีเป้าหมายก็เพราะความอยู่รอด มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ตัวอย่างเป้าหมายในการงานทำงานเช่น สมมติถ้าเป็นคนงานก่อสร้าง  ผู้คุมงานก็จะกำหนดว่า วันนี้คุณต้องก่อปูนให้แล้วเสร็จ .x. ตารางเมตร ถ้าคุณเป็นพนักงานฝ่ายผลิต หัวหน้างานก็จะบอกว่า วันนี้คุณต้องทำยอดการผลิตให้ได้จำนวน.x.ชิ้นต่อวัน

          เป้าหมายการทำงาน  เป็นตัวชีวัดความสำเร็จของการทำงาน เป็นสิ่งชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน ใช้เป็นแนวทางชี้นำในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางในการระบุปัญหา เพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปรับปรุงการทำงาน สร้างมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงเป็นวัฏจักรของผู้ปฏิบัติงาน

           ส่วนคนทำงานย่อมมีสิ่งมุ่งหวังคือ ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกัน สิ่งนั้นคือ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อตอบสนองเป้าหมายตัวบุคคลคือ ความมั่นคงในอาชีพและการมีเงิน เป็นความมุ่งหวังสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคน เคล็ดลับวิธีสร้างทัศนคติแนวคิดการทำงานที่ดี คือWIN-WIN ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เท่าๆกัน เมื่อทำงานให้ผู้อื่นควรทำงานอย่างมุ่งมั่น ส่วนผลงานที่ตนเองเป็นคนทำ ก็จะต้องออกมาดีเสมอ

การตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเอง

            เป้าหมาย มีไว้สร้างแรงบันดาลใจ จะต้องมีพลังในตัวของมันเอง ดังนั้นเป้าหมายชีวิตต้องคิดให้ยิ่งใหญ่ ไม่คิดเล็ก เพราะมันจะกลายเป็นแรงพลักดันและแรงจูงใจให้ลงมือปฏิบัติ ด้วยความพากเพียร มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้รับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างความสุขในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถดูแลคนที่เรารักได้  สามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้ การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราสามารถสามารถแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย โดยการลงมือทำให้สำเร็จที่ละขั้นได้

           การตั้งเป้าหมายได้ดีด้วยเทคนิควิธีคิดให้สมาร์ท : SMART   คำว่า Smart หมายถึง คมสัน มีความเท่ห์ ความสง่า ดูดี  เทคนิคเป้าหมาย SMART คือเป้าหมายที่ดูดี ช่วยให้การตั้งเป้าหมายมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งชี้นำในการสร้างแผนและกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น  วิธีการตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART มีดังต่อไปนี้

   เป้าหมายชีวิต SMART

 

S: Specific ความสามารถบ่งชี้ได้ เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน เช่น รถ BMW  บ้านหลังใหญ่ราคา10 ล้าน หรือต้องการรายได้ 5 แสนต่อเดือน เป้าหมายที่ดีต้องไม่เขียนกำกวมหรือกว้างจนเกินไป เช่น อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น  เพราะคำว่าดีขึ้น ไม่สามารถระบุเจาะได้จงจึงไม่รู้จะชี้วัดความสำเร็จได้อย่างไร

 

M: Measurable สามารถวัดได้ โดยส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปแบบของหน่วยวัดต่างๆ เป็นวิธีวัดเชิงปริมาณ เป็นตัวเลขได้ยิ่งดีเช่น การมีรายได้เป็นบาท บ้านเป็นหลังเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร ต้องท่องเที่ยวเป็นจำนวนครั้งต่อปีเป็นต้น

 

A: Achievable สามารถบรรลุหรือสำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายไม่ควรตั้งสิ่งที่เป็นอุดมคติจนเกินไป  เพราะหากเกินความสามารถของตนเองมากไป เมื่อเผชิญกับปัญหา แล้วไม่สามารถแก้ไขให้เกิดความสำเร็จได้ มักจะสร้างความท้อแท้สิ้นหวังยอมยกธง ในที่สุดจึงได้ยกเลิกเป้าหมายนั้นไป  แต่การตั้งเป้าหมายคิดเล็กเกินไปก็ไม่ดี เพราะจะทำให้เสียเวลา เสียโอกาส  ไม่มีแรงผลักดัน ให้ลงมือทำอย่างตั้งใจ  เมื่อเจออุปสรรค ก็มักจะยกเลิกเป้าหมายนั้นไปเช่นเดียวกัน ดังนั้น วิธีการตั้งเป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สามารถบรรลุความสำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายสามารถเลียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จเคยจนประสบความสำเร็จได้  เราสามารถจินตนาการภาพแห่งความสำเร็จจากบุคคลตัวอย่างได้ เพื่อสร้างพลังแห่งความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้

 

R: Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง ยิ่งมีต้นแบบ ยิ่งมีสถิติผู้ประสบความสำเร็จเป็นข้อมูลประกอบและมีอยู่จริงในปัจจุบันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองได้มากยิ่งขึ้น  หรืออาจจะใช้การอ้างอิง หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าเป็นจริงได้  อย่าจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 

T: Time Frame กำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอน ชัดเจน การไม่กำหนดเวลา จะเกิดการผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็อาจจะยกเลิกเป้าหมายนั้นทิ้งไป งานใดที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเรามักจะไม่ลงมือทำ เพราะคิดว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งมากมาย เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชีวิต การเริ่มต้นลงมือทำได้เร็ว จะยังมีเวลาเหลือพอที่ทำให้เราได้ค้นพบกับคำว่า ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

            ตัวอย่าง เป้าหมายแบบสมาร์ท: SMART

http://Besterlife.com จะสร้างเครือข่ายเว็บไซต์ ที่มีผู้ชมเข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คน ภายใน 2 ปี

S: สร้างเครือข่ายเว็บไซต์

M: มีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน

A: สามารถทำให้บรรลุได้  เพราะมีหลายเว็บในปัจจุบันเขาทำได้

R: ปัจจุบันเว็บไซต์ดังๆมีผู้เยี่ยมชมเป็นล้านคน

T: ระยะเวลา 2 ปี

           เอาละถ้างั้นคงต้องเริ่มเขียนเป้าหมายชีวิตตนเอง ด้วยเทคนิคตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART  เป็นหลักการง่ายๆ เขียนง่าย จำง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดี เขียนมันลงบนกระดาษให้ตัวหนังสือมีขนาดโตๆ  หารูปภาพแห่งความสำเร็จ  แล้วเอาภาพตัวเองใส่เข้าไปแทนที่   แล้วนำภาพแห่งความสำเร็จไปติดตามผนัง ที่สามารถมองเห็นได้ทุกๆ วัน พร้อมกับการสร้างแผนงาน ลงมือทำอย่างเร่งด่วน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ  ควรทบทวนเป้าหมายชีวิตอยู่เสมอ  ว่ามันตอบโจทย์ที่ต้องการหรือยัง  ถ้ายังให้กลับไปเปลี่ยนเป้าหมายเสียใหม่  “เป้าหมายชีวิต…สร้างได้”

 

 บทความที่น่าสนใจ คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *