เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ


            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นวิธีใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ  โดยคำจำกัดความของคำว่า เป้าหมาย คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความคาดหวัง จากผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ซึ่งสิ่งนั้นๆต้องตรงกับความต้องการ จากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จลุล่วง

            ส่วนคำจำกัดความของคำว่า ชีวิต คือ วัฏจักรการดำรงอยู่  ตั้งแต่กำเนิด เติบโต แก่ เจ็บป่วย แล้วในที่สุดก็ตายแล้วสลายไป เป็นธาตุทั้งสี่ อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ

เป้าหมายชีวิต SMART

            เมื่อนำคำทั้งสองมาเชื่อมเข้าด้วยกัน เป้าหมายชีวิต คือ ความคาดหวัง ในแต่ละช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งความคาดหวังความต้องการและรูปแบบการดำรงชีพนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เช่น ในวัยเด็กก็อยากได้ของเล่น ในวัยรุ่นก็อยากเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีๆ พอถึงวัยทำงานก็ต้องการเงิน มากน้อยขึ้นอยู่การแรงปารถนาของแต่ละคน บางคนอยากมีเงินมากถึง 10 ล้านบาทเมื่ออายุครบ 40 ปี  เพราะจะได้มีเวลาท่องเที่ยว และ มีเวลาได้อยู่กับคนรัก เป็นต้น

             ในวัยเด็กๆ ทุกคนมักมีเป้าหมายชีวิตเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้ทำไมเมื่อระยะเวลาผ่านไป เราก็มักจะลืมแล้วโยน เป้าหมายนั้นทิ้งไป ซึ่งอาจเกิดจากหลากหลายเหตุผลเช่น ประสบการณ์หรือไม่ก็โชคชะตาชีวิตเล่นงาน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้คนเราไม่สามารถลงมือทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ตัวเป้าหมายชีวิตของเรา มันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจและไม่มีพลังเพียงพอที่จะพลักดันให้เราลงมือทำ จนถึงขึ้นขั้นแห่งความสำเร็จได้  ตัวอย่างเป้าหมายที่ขาดระสิทธิภาพและไม่ครบองค์ประกอบเช่น เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้  เป้าหมายที่ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้ เป้าหมายที่ไม่มีความชัดเจน เป้าหมายที่ไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จได้ เป็นต้น

 เป้าหมายชีวิต SMART

            ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสำเร็จนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆอยู่อีกมากมาย แต่ข้อเสียของการไม่มีเป้าหมายชีวิต มันได้กลายเป็นตัวปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยความสำเร็จด้านอื่นๆ เพราะชีวิตขาดเป้าหมาย ก็มักจะปล่อยวางและใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปวันๆ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกได้ว่า ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่มันย่ำแย่ แต่ก็ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น ชีวิตจึงจมอยู่กับวัฏจักรของคนล้มเหลวในชีวิต ในอตีดเคยเป็นอยู่อย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นอย่างนั้น นั้นคือ ชิวิตขาดแรงบันดาลใจจากการขาดเป้าหมายชิวิต

            ความสำคัญของ เป้าหมายชีวิต โดยธรรมชาติของการต่อสู้เพื่อการอยู่รอด ก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางชีวิตเสมอ มันจึงเป็นต้นเหตุแห่งความพ่ายแพ้ของคนที่ไม่มีเป้าหมาย เพราะพวกเขาย่อมขาดแรงใจและแรงกระตุ้น จากการไม่ศรัทธาในความสามารถของตนเอง จึงไม่สามารถปลุกพลังให้ลงมือทำกิจการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ และคนขี้แพ้ก็มักจะจมอยู่กับตัวปัญหา เบื่อหน่าย ท้อแท้สิ้นหวัง ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีความหึกเหิม มีความพยายาม ก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นมี เป้าหมายชีวิต จึงช่วยทำให้พวกเขามีพลังงานเพียงพอที่จะลงมือทำในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและมันก็มักจะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นพลังแห่งความเพียรพยายามและการเอาชนะปัญหาต่างๆ แต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะลงมือทำทุกๆอย่างแล้ว ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่อง แต่เมื่อล้มเหลวผู้มีเป้าหมายชีวิตจะเป็นผู้ชนะ ก็เพราะพวกเขาจะสามารถมองโลกในแง่บวก มีความยืดหยุ่นสามารถยอมรับได้ทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จ และแก้ไขในสิ่งที่เคยล้มเหลวในชีวิตได้

 

คนมีเป้าหมายชีวิต

       ชีวิตของทุกๆคนย่อมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเสมอ คนที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคือผู้ชนะ เป้าหมายชีวิตก็เหมือนกันย่อมต้องเผชิญกับสิ่งเร้าต่างๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงขั้นสำเร็จได้ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างมีคุณภาพแบบ SMART มันจะจุดกำเนิดพลังแรงกาย แรงใจและเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง จนมีพลังพลักดัน เพื่อการต่อสู้การเอาชนะ การแก้ไข การพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกับโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ  นอกจากนี้เป้าหมายจะเป็นเข็มทิศชี้นำให้เรารู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่คนสำเร็จต้องมีคือ การส่งเสริมจุดแข็งแล้วค่อยเติมเต็มจุดด้อยของตนเอง

        เป้าหมายชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การวางแผนที่ดีได้ การสร้างเป้าหมายชีวิตต้องเริ่มจากสร้างสมดุลชีวิต ทั้งทางด้านการเงินและการทำงาน  การแบ่งเวลาในช่วงชีวิตและการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆในชิวิต ได้อย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัว เวลาที่ให้กับงานและครอบครัวได้

เป้าหมายชีวิต SMART

เป้าหมายเป็นความรับผิดชอบของใคร

          ในชีวิตประจำวันของพวกเรา มักคุ้นชินกับการทำตามวัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติตามเป้าหมายของผู้อื่น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป้าหมายนั้นจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตัวอย่างเป้าหมายในการทำงานเช่น สมมติหากเราเป็นคนงานก่อสร้าง  ผู้คุมงานก็มักจะกำหนดว่า วันนี้คุณต้องก่อปูนให้แล้วเสร็จ .x. ตารางเมตร ถ้าคุณเป็นพนักงานฝ่ายผลิต หัวหน้างานก็จะบอกว่า วันนี้คุณต้องทำยอดการผลิตให้ได้จำนวน.x.ชิ้นต่อวัน

         เป้าหมายในการทำงาน คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของคนงาน และเป็นตัวชี้นำไปสู่ภาคการปฏิบัติ นอกจากนี้เป้าหมายในการทำงานยังทำหน้าที่อีกมากมายเช่น เป้าหมายจากวิสัยทัศน์นำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ ใช้ประเมินความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอด เป้าหมายสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นต้น

         เป้าหมายในอาชีพการงานคือ ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า การได้ดำรงตำแหน่งสู่ขั้นสูงสุดขององค์กร เป้าหมายตัวบุคคลคือ ความมั่นคงในอาชีพที่ทำและการได้รับเงินหรือผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

         ดังนั้นทัศนคติแนวคิดในการทำงานที่ดี คือWIN-WIN ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เท่าๆกัน คนทำงานก็หวังเงินเดือนค่าจ้างที่ดี การทำงานให้ผู้อื่น ก็ควรทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจลงมือปฏิบัติด้วยความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนนายจ้างก็ตั้งเป้าหมายอย่างเหมาะที่จะทำให้องค์กรมั่งคั่งมั่นคง

เป้าหมายชีวิต SMART

เป้าหมายชีวิต SMART

    จากข้อมูลเบื้องต้นเราจะพบว่า เป้าหมายนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายที่แย่จะนำไปสู่เส้นทางแห่งความล้มเหลว ส่วนเป้าหมายที่ดีจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ

      เป้าหมายที่ดี มีไว้สร้างแรงบันดาลใจและมีพลัง ดังนั้นเป้าหมายชีวิตต้องคิดให้ยิ่งใหญ่ ไม่คิดเล็ก เพราะมันจะกลายเป็นแรงพลักดันและแรงจูงใจให้การลงมือปฏิบัตินั้น เต็มไปด้วยความพากเพียร มีความมุ่งมั่น สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนได้รับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ  การมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถดูแลคนที่เรารักได้  สามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้ ถึงแม้ว่าการมีเป้าหมายใหญ่จะฟังดูเหมือนยากและดูห่างไกลความสำเร็จ แต่เราสามารถแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย แล้วลงมือทำให้สำเร็จที่ละขั้นได้

           การตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดี ด้วยเทคนิควิธีคิดแบบสมาร์ท : SMART   คำว่า Smart หมายถึง คมสัน มีความเท่ห์ ความสง่า ดูดี  เทคนิคเป้าหมาย SMART คือ ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ สามารถลงมือให้สำเร็จได้ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ และสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้   SMART เป็นหลักในการเป้าหมายที่ดี เพราะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาก เพราะมันจะสามารถนำไปสร้างแผนและกลยุทธ์ภาคปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น  วิธีการตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART มีดังต่อไปนี้

   เป้าหมายชีวิต SMART

 

S: Specific ความสามารถบ่งชี้ได้ เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน เช่น รถ BMW  บ้านหลังใหญ่ราคา10 ล้าน หรือต้องการรายได้ 5 แสนต่อเดือน เป้าหมายที่ดีต้องไม่เขียนกำกวมหรือกว้างจนเกินไป เช่น อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น  เพราะคำว่าดีขึ้น ไม่สามารถระบุเจาะได้จงจึงไม่รู้จะชี้วัดความสำเร็จได้อย่างไร

 

M: Measurable สามารถวัดได้ โดยส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปแบบของหน่วยวัดต่างๆ เป็นวิธีวัดเชิงปริมาณ เป็นตัวเลขได้ยิ่งดีเช่น การมีรายได้เป็นบาท บ้านเป็นหลังเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร ต้องท่องเที่ยวเป็นจำนวนครั้งต่อปีเป็นต้น

 

A: Achievable สามารถบรรลุหรือสำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายไม่ควรตั้งสิ่งที่เป็นอุดมคติจนเกินไป  เพราะหากเกินความสามารถของตนเองมากไป เมื่อเผชิญกับปัญหา แล้วไม่สามารถแก้ไขให้เกิดความสำเร็จได้ มักจะสร้างความท้อแท้สิ้นหวังยอมยกธง ในที่สุดจึงได้ยกเลิกเป้าหมายนั้นไป  แต่การตั้งเป้าหมายคิดเล็กเกินไปก็ไม่ดี เพราะจะทำให้เสียเวลา เสียโอกาส  ไม่มีแรงผลักดัน ให้ลงมือทำอย่างตั้งใจ  เมื่อเจออุปสรรค ก็มักจะยกเลิกเป้าหมายนั้นไปเช่นเดียวกัน ดังนั้น วิธีการตั้งเป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สามารถบรรลุความสำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายสามารถเลียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จเคยจนประสบความสำเร็จได้  เราสามารถจินตนาการภาพแห่งความสำเร็จจากบุคคลตัวอย่างได้ เพื่อสร้างพลังแห่งความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้

 

R: Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง ยิ่งมีต้นแบบ ยิ่งมีสถิติผู้ประสบความสำเร็จเป็นข้อมูลประกอบและมีอยู่จริงในปัจจุบันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองได้มากยิ่งขึ้น  หรืออาจจะใช้การอ้างอิง หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าเป็นจริงได้  อย่าจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 

T: Time Frame กำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอน ชัดเจน การไม่กำหนดเวลา จะเกิดการผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็อาจจะยกเลิกเป้าหมายนั้นทิ้งไป งานใดที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเรามักจะไม่ลงมือทำ เพราะคิดว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งมากมาย เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชีวิต การเริ่มต้นลงมือทำได้เร็ว จะยังมีเวลาเหลือพอที่ทำให้เราได้ค้นพบกับคำว่า ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

            ตัวอย่าง เป้าหมายแบบสมาร์ท: SMART

http://Besterlife.com จะสร้างเครือข่ายเว็บไซต์ ที่มีผู้ชมเข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คน ภายใน 2 ปี

S: สร้างเครือข่ายเว็บไซต์

M: มีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน

A: สามารถทำให้บรรลุได้  เพราะมีหลายเว็บในปัจจุบันเขาทำได้

R: ปัจจุบันเว็บไซต์ดังๆมีผู้เยี่ยมชมเป็นล้านคน

T: ระยะเวลา 2 ปี

           เอาละถ้างั้นก็คงต้องเริ่มเขียนเป้าหมายชีวิตตนเอง ด้วยเทคนิคตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART  ซึ่งมีหลักการง่ายๆ เขียนง่าย จำง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดี ให้เขียนเป้าหมายชีวิตลงบนกระดาษโดยให้มีขนาดตัวหนังสือใหญ่โต และหารูปภาพความสำเร็จมาประกอบมันจะช่วยสร้างภาพแห่งจินตนาการ  แล้วเอาภาพตัวเองใส่เข้าไปแทนที่ความสำเร็จเหล่านั้น   แล้วนำภาพแห่งความสำเร็จนี้ไปติดตามผนัง ที่สามารถมองเห็นได้ทุกๆ วัน  พร้อมกับการสร้างแผนงาน ลงมือทำอย่างเร่งด่วน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ  และควรทบทวนเป้าหมายชีวิตอยู่เสมอ  ว่าสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่ มันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตที่ต้องการหรือยัง  ถ้ายังให้กลับไปเปลี่ยนเป้าหมายเสียใหม่  “เป้าหมายชีวิต…สร้างได้”

 

 บทความที่น่าสนใจ คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *