Category: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

ตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ไปสู่ จุดหมาย

       ลองคิดดู เรามักได้ยินคำว่าเป้าหมายจนคุ้นหู แต่ไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วนำมันมาใช้กับชีวิตสักที่ ในสถานที่ทำงานคงได้ยินกับคำว่า KPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถว่า ตัวเรามีศักยภาพและมีประสิธิภาพในการทำงานดีมากหรือน้อยเพียงใด  สมควรได้รับกา...

0

คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

        วงจรอุบาทว์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงจรรูปแบบเดิมๆ แบบซ้ำๆ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ ถดถอย แย่ลงและเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ  อันเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ไม่ได้ขจัดปัญหาให้ถึงสาเหตุของปัญหา บางครั้งการแก้ไขสิ่งหนึ่งแล้วไปให้เกิดปัญหาใหม่ที่วนเวียนม...

0

อิสรภาพทางการเงิน คือความใฝ่ฝันของมนุษย์เงินเดือนที่อยากรวย

             ความมั่งคั่งทางการเงิน คือ ” ความฝันและความหวัง ” ในลำดับแรกของทุกๆคน  เพราะการมีเงินมันคืออำนาจ เพื่อสร้างความสุขทางกายอันได้แก่ การซื้อปัจจัยพื้นฐานเช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค รวมทั้งการซื้อสิ่ง...

0

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหม่ให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ น่าชื่นชม คนอื่นทำได้ เราทำได้….

             การเปลี่ยนแปลงคือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนในทิศทางที่เป็นบวก  ในสภาวะปกติของการดำเนินชีวิต สามารถยอมรับกับสิ่งคุ้นเคยได้เร็วกว่าสิ่งแปลกใหม่ เช่นเดียวกับการ เปลี่ยนแปลงตนเอง เรามักจะคุ้นชินกับดินแด...