besterlife.com Blog

0

ไคเซ็น คืออะไร ทำอย่างไร เพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพได้

             มนุษย์จะต้องมีการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อตามให้ทันสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการเรียนรู้นี้จะทำให้มนุษย์สะสมความคิดและพัฒนาความรู้ เพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ...

0

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิธีทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเข้าใจเทรนด์เศรษฐกิจยุคใหม่

    การทำธุรกิจย่อมมีปัญหาอุปสรรคมากมาย การเข้าใจธุรกิจที่ทำ สามารถลดความเสี่ยง แล้วยังช่วยสร้างโอกาสความสำเร็จในการค้า การลงทุนได้มากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้ การเมือง : อิทธิพลของเสรีนิยมและประชาธิปไตย ให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์ ...

0

อยากกลับไป เป็นเด็กอีกครั้งไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะการเป็นเด็กมีความสุขสุดๆ

อยากกลับไป เป็นเด็กอีกครั้ง              ขณะนี้เวลา  19.00 น.นาฬิกาบอกเวลา ซึ่งเป็นเวลาเลิกงานอีกครั้งของฉัน  เก็บกระเป๋า ปิดคอม ล็อคห้อง เดินๆๆไปขึ้นรถกลับบ้าน ฉันใช้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ 6 วันต่อสัปดาห์ เข้างาน 7.00 น. เช้าเลิกงานหนึ่งทุ่ม  ชีวิ...

0

การตลาดในชีวิตประจําวัน ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

           ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่         การค้นหากลยุทธ์ในการคอบครอง ส่วนแบ่งทางการตลาด ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะความก้าวทางด้านเทค...

0

ภาวะผู้นำ เป็นผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้นำแห่งอนาคต

         ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีนอกจากมีภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบแล้ว ควรมีวิสัยทัศน์ยาวไกลและการยอมรับสิ่งใหม่ๆ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการยอมรับและการลงมือทำงานตามแผนงานต่างๆ ให้...

0

รู้เรื่องเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

Beverage Knowledge เครื่องดื่มมีกี่ประเภท                                  เครื่องดื่มถือได้ว่าสามารถแยกออกได้มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งความหลากหลายของเครื่องดื่มเหล่านี้ นอกจากในเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแล้ว วิธีการดื่มก็มีหลากหล...

0

การวิเคราะห์งบการเงิน และความหมายผลของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

       ความรู้ความฉลาดทางการเงินนับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างกำไร ซึ่งการเลือกลงทุนในกิจการใดๆ เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ การบริหารและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงิน จาก การวิเคราะห์งบการเงิน  นอ...

0

วิธีเลือกหุ้น ทำนายกิจการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน

   วิธีเลือกหุ้น มีความจำเป็นต้องอาศัยตัวเลขทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนกับกิจการ โดยมีเทคนิคในการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน ดังนี้   วิธีเลือกหุ้น จากการตรวจสอบงบดุล Balance Sheet Equations: สูตรคำนวณงบดุล เงินสดและเงินฝากสถาบั...

0

อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ

    อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือในการตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ชั่วชีวิตของนักลงทุน ได้แก่   อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Current Ratio) Current Ratio     =     สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน ก...

0

บ้านนอก เข้ากรุง เรื่องขำๆ เปิ่นๆ ของชีวิตเด็กบ้านนอก

              บ้านนอก ชีวิตเด็กชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ พี่-น้อง จะประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งนอกจากความรู้ต่ำแล้ว ประสบการณ์ในโลกกว้างก็น้อย นอกจากนี้โอกาสด้านต่างๆก็ยิ่งน้อยตามไปด้วย  ลักษณะของอาชีพที่อาศัยดินฟ้าอากาศ  หากปีใดสภาพอากาศ...