Category: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

อาชีพที่สอง งานเสริม 5 เหตุผลสำหรับคนยุคนี้ที่ต้องมีทางเลือกสำรองให้ชีวิต

           ทำไมคนยุคนี้ถึงต้องมี อาชีพที่สอง เคยสังเกตคนรอบตัวบ้างไหมว่า เขามีเงินเยอะแยะจัง ทั้งๆ ที่ก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน เหมือนเรานั่นแหละ คนในยุค 2020 นิยมประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีอาชีพที่ทำงานประจำและอาชีพเสริมหรือหารหารายได้พิเศษด้...

0

นิยามของคำว่าชีวิต เราเท่านั้นจะสามารถนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าชีวิตได้ที่ดีที่สุด

เมื่อคำวา่ ชีวิต มีค่ามากกคำว่า เกิดมาเติบโตแล้วก็สิ้นไป          นิยามของคำว่าชีวิต นั้นถ้าจะให้คำจำกัดความนั้นคงมีหลากหลายความหมาย เพราะต่างคนต่างความชอบต่างความรู้สึก ต่างมีพื้นฐานชีวิตและประสบการณชีวิตที่ไม่เท่าเทียม แต่บนพื้นฐานของความต้องการ ก็...

0

การจัดการด้านการเงิน การออมเงิน เป็นหน้าที่เพื่อภารกิจของคนวัยทำงาน

     เมื่อแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงในการแข่งขัน และการแก่งแย่งปัจจัย 4 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ขนาดของครอบครัวเปลี่ยนไป ในอดีตขนาดครอบครัวใหญ่มีลูก...

เป้าหมาย คือ 0

เป้าหมาย คือ กระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จในการทำงานและชีวิต

 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมาย             การใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย เปรียบเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวมากๆ แล้วในเวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้  เราจะไม่สนใจว่าสิ่งทีกินเข้าไปนั้น มันจะให้คุณค่าสารอาหารดีๆมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดโทษต่...

0

คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

              คนรวย เขา ทำอะไร กัน  เป็นคำถามเพื่อค้นหาวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างของคนรวยๆที่ทำให้พวกเขารวย ในเมื่อคนรวยทำได้ คนทั่วๆไปอย่างก็สามารถสร้างความสำเร็จได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าพื้นฐานของทุกๆคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่คนรวยหรือคนจนมีเท่าๆกันนั้...

0

เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับวิธีคิดนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

             เจ้าของธุรกิจ คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดตั้งบริษัทดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง เพื่อให้การบริการหรือการผลิตสินค้า เพื่อขายให้กับผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า ผู้บริโภค โดยสินค้าหรือบริการเหล่านั้น ต้องสามารถตอบสนองคว...

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 0

การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดPDCA เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขแ...

เป้าหมายชีวิต 0

เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นการใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำเ...

0

สร้างชีวิต กระบวนการพัฒนาชีวิตตนให้มีความสุข เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง

                   จากแนวคิดเชิงระบบคิดเป็นกระบวนการ  ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานทั่วไป ซึ่งเป็นเครื่องมือการศึกษางานทางด้านวิทยาศาสตร์ งานค้นคว้าหรืองานวิจัยและเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อปรับปรุงงานและสร้างมาตรฐานให้ดีข...

คนรวย vs คนจน 0

คนรวย vs คนจน แม้ไม่สามารถเลียนแบบวิถีชีวิตคนรวยได้ แต่ใช้วิธีคิดคนรวยได้

ตอนที่ 3 คนรวย vs คนจน (อาณาจักร คนรวย )              การเป็นเพียงแค่คนดี นั้นคงยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตดีและมีความสุข เพราะการเป็นคนดีแต่ไม่มีเงิน บางครั้งจะทำให้คนดี กลายเป็นคนไม่ดีได้ เพราะคนดีที่ตกทุขก์ได้ยาก อาจจะกลายเป็นคนลักขโมยหรือคิดสั้นได้ &...