วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product’s life cycle กับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาด

               กลยุทธ์การตลาด  แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  เทคนิคด้านการตลาดถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการแย่งพื้นที่ทางการค้าให้เหนือคู่แข่งขัน ทุกๆกิจการจะให้ความใส่ใจด้านการขายสินเป็นอันดับต้น เพราะหากขายสินค้าได้นั้นหมายถึงการได้รับผลตอบ...