การนำเสนอ  วิธีการทำงานและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             คนทำงานเก่ง ถึงแม้จะทำงานอย่างทุมเททั้งแรงกายแรงใจอย่างหนัก  แล้วไม่สามารถทำให้คนอื่น  สามารถรับรู้ถึงผลงานที่ตนเองทำได้ หรือถึงแม้ว่าจะมีสินค้าดีๆในมือหรือการลงมือทำ Project โครงการต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ แต่ไม่สามารถนำเสนอผลงานที่ทำ...