PDCA วงจรเดมมิ่ง กิจกรรมการปรับปรุงที่มีวางแผนนำไปใช้ตรวจสอบและการแก้ไข   

PDCAวงจรเดมมิ่ง วัฎจักรวง PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ   P คือการวางแผน  D คือการปฏิบัติ  C คือการตรวจสอบ  A คือการปรับปรุง                กิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจรจะประกอบด้วย การวางแผน  การนำไปใช้ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  และการปฏิ...