การละเล่นไทย การละเล่น พื้นบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ที่กำลังจะสูญหาย

             ประโยชน์ของ การละเล่นไทย จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยให้อยู้กับไทยไปอีกนาน เด็กไทยควรได้รับการดูแลและส่งเสริม ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงอายุและวัย  เพราะจะทำให้เด็กไทยมีสติปัญญา IQ และความ...