การวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

       ความรู้ความฉลาดทางการเงินนับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างกำไรจากการลงทุน  กลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในกิจการใดๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ การบริหารและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงิ...