ความสัมพันธ์ ข้อคิดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ยาวไกล

        ความสัมพันธ์ (Relationship ) หมายถึง การผูกพัน คือความเกี่ยวดอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชั่วขณะหรือเกิดจากการได้พบปะกันเป็นเวลานานจนสามารถสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน                 ในฐานนะที่เป็นหัวหน้าลูกน้อง จึงได้รับโอกาสเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ลูกน้อง เ...