คนคิดบวก :ฟัง คิด พูด อ่าน เขียนอย่างไร ให้ชีวิตคิดบวกแล้วเปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุข

          สุ จิ ปุ ลิ ( ฟัง คิด พูด เขียน ) นับว่าเป็นหัวใจของนักปราชญ์ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายคำนิยามเหล่านี้อย่างแท้จริง เพราะหากใครสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิต ก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป้าหมายชีวิตของคนทั่วไปคือ มีความเจริญก้า...