Tagged: คิดบวก

0

วิธีคิดบวก PDCA วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ คิดบวกชีวิตบวก คิดบวกชีวิตดี

        ในบทความที่ผ่านๆมา เราได้ทราบถึงความหมายคิดบวก ความสำคัญของคิดบวก คิดบวกส่งผลดีต่อจิตใต้สำนึก แล้วยังส่งผลประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อระบบการหลั่งของฮอร์โมน ทำให้คนที่ป่วย หายป่วยได้ รวมทั้งการรู้ถึงเทคนิคในการคิดเชิงบวกได้สำ...

0

ฝึกคิดบวก เพื่อทำให้เราสามารถเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นแง่บวกหรือแง่ลบ  

       ในบทที่ผ่านๆมา เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่1 เราได้เข้าใจความหมายและคำนิยามของ การคิดบวก ในตอนที่2  ได้รู้ว่าคิดบวกมีความสำคัญอย่างไร  ต่อมาตอนที่ 3 เราก็ได้รู้ว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้เป็นคนคิดบวกได้ แต่เราจะไม่สามารถคิดบวกประสบผลสำเร็จได้ เพ...

0

คิดบวกชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีสุข

ตอนที่2  คิดบวกสำคัญไฉน ? คิดบวกชีวิตเปลี่ยน            ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน มันเหมือนกับบทชีวิตในละคร คนที่แสดงเป็นตัวอิจฉา คิดร้าย ตลอดก็ จะแสดงออกทางพฤติกรรมร้ายๆ แล้วตอนจบ ก็มักพบกับความล้มเหลวในชีวิต ส่วนคนที่แส...

0

ความหมายคิดบวก คือ คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน มหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิต

ตอนที่1  ความหมายคิดบวก คือความเข้าใจและยอมรับได้ทั้งในด้านบวกและด้านที่เป็นลบ              ธรรมชาติการทำงานของระบบความคิดของผู้คนโดยทั่วไป มักจะมองเห็นข้อบกพร่องได้มากกว่าข้อดีหรือสิ่งดีๆ อาทิเช่นหากจะมีการแข่งขันกัน เพื่อการวิจารณ์คนอื่นๆ ว่ามีข้อด...