สร้างชีวิต กระบวนการพัฒนาชีวิตตนให้มีความสุข เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง

                   จากแนวคิดเชิงระบบคิดเป็นกระบวนการ  ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานทั่วไป ซึ่งเป็นเครื่องมือการศึกษางานทางด้านวิทยาศาสตร์ งานค้นคว้าหรืองานวิจัยและเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อปรับปรุงงานและสร้างมาตรฐานให้ดีข...