บ้านประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน Save เงิน เพิ่มรายได้

             บ้านนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราทุกคนต้องมี ไว้ สำหรับเป็นที่พักผ่อน เป็นที่สร้างความปลอดภัย เป็นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว บ้านนับว่าเป็นสถานที่เกิดกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงาน  การมี บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากสาม...