ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำที่มีคุณสมบัติสร้างแรงศรัทธาและโน้มน้าวจูงใจผู้ตามได้

             ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านใดๆ คือการทำให้ตนเองปีนขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ ของอาชีพนั้นๆ ซึ่งเรียกกันว่า ผู้นำ  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนอกจากทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ความฉลาด ความรู้ความ...