ฝึกคิดบวก เพื่อทำให้เราสามารถเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นแง่บวกหรือแง่ลบ  

       ในบทที่ผ่านๆมา เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่1 เราได้เข้าใจความหมายและคำนิยามของ การคิดบวก ในตอนที่2  ได้รู้ว่าคิดบวกมีความสำคัญอย่างไร  ต่อมาตอนที่ 3 เราก็ได้รู้ว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้เป็นคนคิดบวกได้ แต่เราจะไม่สามารถคิดบวกประสบผลสำเร็จได้ เพ...