พระเครื่อง ความเชื่อ

             การพกหรือการแขวนพระเครื่อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นที่นิยมของสังคมพุทธศาสนา เพราะได้รับอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและแรงศรัทธาด้านศานา เมื่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์มีความแปรปรวน ไปตามสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  และเมื่อตนเอ...