เรื่องวัยทำงาน ไลฟ์สไตล์ มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องทำงานร่วมกัน

     ในองค์กรจะประกอบด้วยคนทำงานที่มีวัยแตกต่างกัน ในการขับเคลื่อนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร เรื่อง วัยทำงาน แต่ละช่วงวัยย่อมมีเอกลักษณ์ มีไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน  เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สภาพสั...