การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดPDCA เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขแ...