Tagged: ภาวะผู้นำ

1

ภาวะผู้นำ เป็นผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้นำแห่งอนาคต

        ภาวะผู้นำ คือผู้นำที่ดีนอกจากมีภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบแล้ว ควรมีวิสัยทัศน์ยาวไกลและการยอมรับสิ่งใหม่ๆ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการยอมรับและการลงมือทำงานตามแผนงาน...

ภาวะผู้นำ 0

ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำที่มีคุณสมบัติสร้างแรงศรัทธาและโน้มน้าวจูงใจผู้ตามได้

             ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านใดๆ คือการทำให้ตนเองปีนขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ ของอาชีพนั้นๆ ซึ่งเรียกกันว่า ผู้นำ  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนอกจากทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ความฉลาด ความรู้ความ...