สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้ามากขึ้น

การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ในคุณค่าด้านคุณภาพและการบริการ การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ามีขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า คุณค่ารวมสำหรับลูกค้า คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง...