อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือตรวจสอบความแข็งแรงบริษัท

          อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือในการตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ชั่วชีวิตของนักลงทุน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Current Ratio) Current Ratio     =     สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน กิจการจะปราก...