ระบบสารสนเทศทางการตลาด ที่ทำให้การตลาดระดับท้องถิ่นกลายเป็นนานาชาติ

                ปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน Demand – Supply จากความต้องการของผู้ผลิตไปเป็นความต้องการของผู้บริโภค เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปเป็นการแข่งขันแบบไม่ใช่ราคา และเปลี่ยนจากการตลาดระดับท้...