Tagged: เป้าหมาย

เป้าหมาย คือ 0

เป้าหมาย คือ กระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จในการทำงานและชีวิต

 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมาย             การใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย เปรียบเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวมากๆ แล้วในเวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้  เราจะไม่สนใจว่าสิ่งทีกินเข้าไปนั้น มันจะให้คุณค่าสารอาหารดีๆมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดโทษต่...

เป้าหมายชีวิต 0

เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นการใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำเ...