เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับวิธีคิดนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

             เจ้าของธุรกิจ คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดตั้งบริษัทดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง เพื่อให้การบริการหรือการผลิตสินค้า เพื่อขายให้กับผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า ผู้บริโภค โดยสินค้าหรือบริการเหล่านั้น ต้องสามารถตอบสนองคว...