Kaizen ไคเซ็น คือกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน

             การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นสำหรับทุกๆคน เพราะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนรู้จะเป็นการสะสมประสบการณ์และการสะสมแนวคิด เพื่อนำไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้     ...