7 QC Tool เครื่องมือคุณภาพเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ

7 QC Tool  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ          ในการควบคุมคุณภาพ  ต้องอาศัยการควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ  (Statistical Process Control : SPC) เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ให้กระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงและมีสมรรถภาพสูงขึ้...