ภาษากาย เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร ให้ประสบความสำเร็จ ในการเจรจา

              รูปแบบการสื่อสารข้อความที่เห็นได้ชัด ได้แก่การพูด การเขียน และภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ (เช่นสื่อกับคนหูหนวก) ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารอาจเกิดขึ้นโดยไม่ใช้คำพูดด้วย เพื่อการถ่ายทอดข้อความไปยังผู้รับสาร ให้สามารถเข้าใจในความหมายของสารไดเป็นอย่างดี...