เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน: Mindset เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

                   ความคิดเป็นจุดกำเนิดแห่ง การกระทำ  การกระทำจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของความสำเร็จ  เมื่อความคาดหวังหรือเป้าหมายของคนเราคือ มีชีวิตอย่างมีความสุข สามารถดำรงชีพอยู่บนความสะดวกสบาย เพราะจะทำให้ตนเองรู้สึกว่า เป็นคนมีค่าและเป็นที่รับยอมรับของค...