การตลาดในชีวิตประจําวัน ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

           ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

        การหากลยุทธ์เพื่อการคอบครอง ส่วนแบ่งทางการตลาดได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  บวกกับความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าที่มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นเช่น มีทางเลือกทั้งยี้ห้อ แหล่งผลิต สินค้าทดแทน รวมทั้งสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจากการรับวัฒธรรมจากต่างประเทศ จนทำให้พฤติกรรมบางอย่างลูกค้าต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเองเป็นต้น

          จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดเดิมๆเหมือนกับยุคอดีต ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกต่อไป   ดังนั้นนักการตลาดก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน  กลยุทธ์การตลาดที่ดีคือสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตบนการเปลี่ยนแปลง   การตลาดในชีวิตประจําวัน  คือกลยุทธ์ที่เน้นการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการดำรงชีวิต สังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

การตลาดในชีวิตประจําวัน

การตลาดในชีวิตประจําวัน

     สำหรับนักการตลาดต้องอาศัยข้อมูล งานวิจัย การสังเกตและบทวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ ในการเข้าแย่งชิงและยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อขยายพื้นที่การตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ กับสิ่งทีควรคำนึงถึงการตัดสินใจทำการตลาด 

การตลาดในชีวิตประจําวัน 

 • สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป : มีความเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น  สังคมเกิดความดุเดือดในการแข่งขันเพื่อการมีชีวิตรอดเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความเครียดสูงขึ้น คนสมัยใหม่ต้องการความสะดวกสบาย จึงอาศัยใกล้สถานที่ซื้อของ ลดขั้นตอน ดังนั้นการตลาดแบบออนไลน์ จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

 • พฤติกรรมผู้บริโภค มักต้องการขั้นตอนที่สั้น สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว จากตัวสินค้าและการบริการนั้นๆ

 • ความต้องการสินค้าประเภทบริการมีมากขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ความเพลิดเพลิน การพักผ่อนหย่อนใจ

 • ผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารและมีการศึกษามากขึ้น เข้าใจในสิทธิของตนมากขึ้น มักจะเปรียบเทียบราคา และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ (Rational Model) ให้เครดิตแก่ผู้ขายที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีคุณภาพในการให้บริการ

 • พฤติกรรมผู้บริโภค คาดหวังการเปลี่ยนแปลง จากผู้ผลิตและผู้ขายอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า ได้ใช้สินค้าที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 • สร้างฐานข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์ สำหรับการตัดสินใจทางการตลาด

 • ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เป็นประโยชน์ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์การ ทางเลือกในการสื่อทางกับผู้บริโภคมีหลากหลายช่องทาง และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และในเวลาอันสั้นอย่าง อินเตอร์เน็ท เวปไซด์ แอพพลิเคชั่น

 • การออกสินค้าหลาย Brand เป็นการกระจาย ความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

 • ระบบการขายเป็นแบบลูกโซ่ ผู้ขายต้องมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ให้ใช้แบบลูกโซ่เพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ใกล้มือลูกค้ามากที่สุด

 • การวางแผนการตลาดต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหา จุดขายผลิตภัณฑ์ให้พบและกำหนดให้ชัดเจนรวมทั้ง หาช่องว่างทางการตลาด (Market Space) ใหม่ๆ

 • อาจใช้ CPM (Critical Path Management) บริหารจัดการการผลิตและการตลาดผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถส่งของได้ทันเวลา

 • สังคมไทยมีการตรวจสอบองค์การมากขึ้น ต้องทำการตลาดแบบโปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อผู้บริโภค

 • สังคมก้าวไปสู่สังคมเปิดมากยิ่งขึ้น ทุกคนมีสิทธิในการนำเสนอแนวคิด จึงมีความหลากหลายของความคิด และหลากหลายความต้องการ ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มNGO

 • ผลจากข้อสรุปและการตกลงในเวทีโลกเช่น WTO ที่สร้างกระแสของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้รูปแบบการพัฒนา แบบยั่งยืนและประชากรมีคุณภาพชีวิต

 • กลยุทธ์การตลาด เกี่ยวข้องกับการลงทุนทาง การเงินด้วย ดังนั้น ควรเลือกกลยุทธ์การตลาด ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนทางการเงิน

 • กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ผลลัพธ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน

 • การจัดการการตลาดมีค่าสหสัมพันธ์ในทาง สถิติต่อสถานะการเงินของบริษัทสูงมาก หมายถึงต้นทุนทางการตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขาดทุนและกำไรของบริษัท

 • การโฆษณาจะส่งผล โดยตรงต่อส่วนแบ่งการตลาดอย่างชัดเจนและได้ผลมากที่สุด

 • ส่วนแบ่งการตลาดจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น ต้องจัดการให้ดี

 • การ R&D ผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลอกเลียนแบบได้ง่ายจากคู่ แข่งดังนั้นต้องทำอย่างรวดเร็วและทันการ

 • ให้คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า CRM เพราะทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภัคดี Loyalty ต่อสินค้าหรือองค์การ เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าไว้

บทความที่น่าสนใจ ส่วนแบ่งทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

เที่ยวตลาดวัดโสธร https://www.youtube.com/watch?v=OVSODRXsJhA

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *