การพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

            จากวลี ไม่จำนนต่อฟ้าดินและไม่ยอมรับในโชคชะตาที่เป็นอยู่ นั้นหมายถึงคนที่มีฝันหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิต คำพูดเหล่านี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการค้นหาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในทักษะความสามารถของตนเอง เป็นการปลุกพลังสร้างความกล้าหาญที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง

          ทำไมทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เนื่องจากตราบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ ย่อมต้องกิน  ก็ต้องการอากาศบริสุทธิ์และเงินซื้อปัจจัยต่างๆ เพื่อการดำรงชีพให้มีความสุข  และตราบใดที่คนเรายังมีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมานะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ถึงแม้บางคนอาจมีร่างกายไม่ครบ 32 ประการ ก็ยังประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านการเงินได้

          คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อยากมีชีวิตอยู่บนความมั่งคั่งทางการเงิน จึงทำให้คนเราทุกๆคนต้องด้นรนเหาเงิน ให้มากพอสำหรับการซื้อปัจจัย 4 แล้วยังต้องมีเงินเหลือ สำหรับซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เช่น เมื่อเจ็บป่วย ก็ต้องมีเงินไว้จ่ายค่าหมอและการได้บริการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสม แถมเงินยังเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการตอบแทนผู้มีพระคุณและสามารถดูแลคนที่เรารักได้

ความหมายและนิยามของคำว่า การพัฒนาตนเอง 

           การพัฒนาตนเอง จะช่วยทำให้ตนเองยื่นอยู่บนโลกแห่งชีวิตจริงได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และสามารถยืนอยู่บนสังคมได้เท่าเทียมกับคนอื่น  จึงต้องเข้าใจนิยามของคำว่า การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

           การพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย คือ การสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์  มีภูมิต้านทานโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายสามารถทำงานประสานงานกันได้อย่างเป็นระบบ  การเสื่อมไปของร่างกายก็จะเป็นไปตามธรรมชาติปกติ โดยไม่เกิดภาวะเสื่อมถอยเร็วจนเกินไป อันเนื่องมาจากความผิดปกติของร่างกาย

          ซึ่งเป็นไปได้เลยที่ร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการดูแลอย่างสมดุล อวัยวะต่างๆได้รับสารอาหารที่บริโภคเข้าไปได้ครบถ้วนทั้งห้าหมู่ มีปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง หลังจากอวัยวะในร่างกายถูกใช้งานหรือได้รับบาดเจ็บแล้ว จำเป็นต้องนอนหลับผักผ่อนอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อทำให้อวัยวะต่างๆได้รับการซ่อมแซมและกลับมาสดชื่น และมีคุณภาพที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตของวันใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย

             การพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ คือ ความสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีความตระหนักรู้ว่า ตนตกอยู่ในภาวะเช่นไร ไม่ว่าจะเป็นทุขก์ก็รู้ สุขก็รู้ โกรธก็รู้ รู้สึกดีก็รู้ แล้วสามารถจัดการความคิดของตนเอง ให้สามารถรับได้กับสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบ มีสติคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ได้ในขณะที่สิ่งเล้าต่างๆเป็นลบก็ตาม

         ผลลัพธ์หรือเป้าหมายของ การพัฒนาตนเอง ย่อมเกิดจากความคิดที่หลากหลาย บ้างก็หวังจะสร้างเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน  บ้างก็ต้องการหารายได้เพิ่มจำนวนเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บ้างก็ต้องการเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข  บ้างก็ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง บ้างก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม

           โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านต่างๆให้ก้าวหน้าได้ตามลำดับขั้นความต้องการนั้นคือ เงิน  เพราะเงินคืออำนาจ แม้แต่ความรู้ยังต้องใช้เงินเช่น ซื้อหนังสือหรือการจ่ายเทอมจ่ายค่าเล่าเรียน  ซึ่งบทความนี้ขอจุดประกายแนวคิด การพัฒนาตนเอง ด้านการเงินและการลงทุน

การพัฒนาตนเอง

           

การพัฒนาตนเอง ทางด้านการเงินและการลงทุน

          บทความนี้เกิดขึ้นจากการตั้งคำถาม ทำไมคนรวยถึงรวย พวกเขามีแนวคิดและทำตัวกันอย่าง ?  จึงทำให้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือแนวคิดทางการเงิน จากการเข้าอบรมฟังสมนา ตามที่ต่างๆ  สามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาตนเองของคนรวยเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนได้ 13 ประการ มีดังนี้

      1. คนรวยมักพัฒนาความรู้ ชอบลงทุนในความรู้ เพราะคนรวยเข้าใจดีว่า ความรู้เป็นทรัพย์สินอันทรงพลังเหนือสิ่งอื่นใด  ความรู้เป็นสิ่งจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดี ถ้าหากมีความรู้ในการลงทุนก็สามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ พวกเขาจึงให้ความสำคัญและเอาเวลาไปเรียนรู้ เพื่อสร้างความฉลาดทางด้านการเงินและค้นหาวิธี สร้างความมั่งคั่งทางการเงิน

       2. พัฒนาความฉลาดทางการเงิน  ความฉลาดทางการเงินมักเกิดขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้นำความรู้ไปลงมือปฏิบัติจริง การลงทุนในธุรกิจหลากหลายด้าน จะช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางการเงินและสามารถลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการลงทุนได้เป็นอย่างดี  การลงทุนของคนรวยจะใช้เงินซื้อทรัพย์สิน ที่สร้างผลตอบแทนได้ แล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในทรัพย์สินอันอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเป็นทักษะการสร้างความฉลาดทางการเงินด้วยการใช้เงินทำงานแทน การใช้แรงทำงานเพื่อแลกเงิน และต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ความฉลาดทางการเงินอีกหนึ่งอย่างนั้นคือคนรวยจะใช้ประโยชน์ทางภาษีเช่น การลงทุนซื้อ RMF/LTF ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้

       3. พัฒนาความรู้กลไกลทางการตลาด เศรษฐกิจและความเข้าใจในตัวสินค้า โดยต้องรู้แนวโน้มความต้องการสินค้าในตลาดผู้บริโภค ซึ่ง อุปสงค์ “ปริมาณความสามารถในการผลิต” กับ อุปทาน “ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ต้องการสินค้า” มีความสมดุลกันหรือไม่ สินค้าที่เราสนใจมันมีแนวโน้มขาขึ้นหรือลง เป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์ และยังเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่  นอกจากนี้ยังต้องสามารถทำนายได้ว่า สินค้าดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองลูกค้าในยุคปัจจุบันและในอนาคตอีก 10 ข้างหน้าได้อีกหรือไม่   เพื่อจะได้วางแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนเปลี่ยนในยุคปัจจุบันมันเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมาก ดังนั้นความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงินเราต้องติดตามข่าวสาร

         4. พัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี การบัญชีถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่สำหรับคนอยากมีเงินและรวย ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านการบัญชี ซึ่งสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการจัดทำบัญชีประจำวันของตนเอง การทำบัญชีสามารถทำให้เรารู้ว่า ในหนึ่งวันจนถึงในหนึ่งปี  ตนเองสูญเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือมีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อะไรบ้าง การมีบัญชีจะช่วยทำให้รู้ ลำดับความสำคัญทั้งการลงทุนหรือการลดค่าใช้จ่ายใดเป็นลำดับต้นๆ  หากเรามีความรู้ด้านบัญชีการเงินมากขึ้น จนถึงขั้นสามารถอ่านงบการเงิน และสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินได้ จะช่วยทำให้การตัดสินใจการลงทุนทำได้ดียิ่งขึ้น สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ โอกาสสำเร็จจากการลงทุนก็มีมากยิ่งขึ้น

        5. พัฒนาทักษะการตัดสินใจด้วยการลงมืปฏิบัติ  การมีแผนชั้นเยี่ยม แต่มันจะไม่สำเร็จได้เลย ถ้าปราศจากการลงมือทำ ซึ่งการลงมือทำจะทำให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทักษะการเงินและการลงทุน ต้องหมั่นฝึกฝน  การสร้างธุรกิจของตัวเองถึงแม้จะทำประสบความสำเร็จได้ยาก แต่ถ้าสำเร็จมันคือ กำไรชีวิต  การพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำบ่อยๆ มันจะตอกย้ำพลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง ซึ่งความสำเร็จเล็กๆก็สามารถ กลายเป็นแรงบัลดาลใจ เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้  เช่น จากเดิมทำธุรกิจแค่ร้านอาหารเล็กๆหน้าปากซอย จนสามารถสร้างแฟรนไซส์ขายธุรกิจให้คนอื่นได้ เราสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ด้วยสองมือเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ LML สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ ขายสินค้าใน Face Book และอื่นๆอีกมากมาย

          6. พัฒนาทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ เพราะการสร้างเครือข่ายหรือการมี Connection ที่ดีกับคนที่ประสบความสำเร็จ   และการมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาจะช่วยสร้างความสำเร็จได้เร็วขึ้น  เทคนิคการเลียนแบบคนสำเร็จเหล่านั้น ด้วยวิธีตั้งคำถามว่า พวกเราอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมหรือทฤษฏีที่พวกเขาใช้ในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค จากการลงทุนจนประสบความสำเร็จได้  เพราะความรู้เหล่านั้นได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า เป็นวิธีที่สร้างความสำเร็จได้  โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียนรู้จากการลองผิด ลองถูกด้วยตนเอง เพียงแค่เลียนแบบแล้วทำซ้ำ

การพัฒนาตนเอง

              7. พัฒนาทักษะด้านการลงทุน  การลงทุนต้องเริ่มต้นให้เร็ว เพราะการลงทุน นอกจากอาศัยองค์ความรู้และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือ เวลา หากใครสามารถลงทุนได้เร็ว มักจะได้เปรียบคนอื่นๆ เพราะยังมีกำลังและเวลาเพียงพอ ที่จะได้เรียนรู้และต่อสู้กับความล้มเหลวหรือสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆได้มากกว่า คนที่ลงทุนช้า และมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่า

            8. พัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน  วิธีคิดของคนรวย ” เสี่ยงแต่คุ้ม เสี่ยงมากโอกาสที่จะทำให้เงินเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดก็ย่อมมีมากขึ้น” จึงทำให้คนรวยกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่ความเสี่ยงเหล่านั้นพวกเขาต้องมีความรู้และสามารถประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี  เช่นในช่วงภาวะเศรษฐกิตตกต่ำ การลงทุนในหุ้นย่อมมีโอกาสขาดทุน แต่ถ้าหากประเมินแล้วว่าทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถสร้างกำไรในอนาคตได้ พวกเขาก็จะลงทุนโดยปราศจากความลังเล หลังจากนั้นพวกเราก็นั่งรอเวลาให้ทรัพย์สินเจริญเติบโต เมื่อวิกฤติได้ผ่านพ้นไป

          9. พัฒนาด้านการตัดสินใจในการลงทุนเชิงระบบ การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นต้องมีทักษะคิดเชิงระบบมีความละเอียดรอบคอบและมองให้ครบทุกด้านเช่น หากจะลงทุนในหุ้น จงซื้อที่ธุรกิจ ไม่ใช่แค่ซื้อหุ้น  ซื้อบริษัทที่มีแผนระยะสั้งระยะยาว มีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มองความเป็นไปได้ในอนาคต ประเมินได้ว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างถึงขั้นเลวร้ายเกิดขึ้น บริษัทที่เราลงทุนนั้น ยังคงสามารถสร้างกำไรได้ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง อย่าลงทุนแบบฉาบฉวยเพียงแค่หวังผลระยะสั้น เพราะนอกจากเสี่ยงสูงแล้ว โอกาสในการขาดทุนย่อมสูงตามไปด้วย

         10. พัฒนาเทคนิคการมองการไกล หากจะเลือกลงทุนในทรัพย์สินใดสักอย่าง ก็ควรหาทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้อย่างสมเหตุสมผล เป็นทรัพย์สินที่สร้างเงินแบบ Passive Incomeได้ เพราะสามารถลดแรงและเวลาในการทำงานโดยใช้แรงแลกกับเงินลงได้  จะช่วยทำให้เราสามารถจัดสรรเวลา เพื่อสร้างธุรกิจอย่างอื่นหรือสร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนอื่นๆได้  ตัวอย่างเช่น การมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดี ธุรกิจที่ดีต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. เป็นสินค้าหรือบริการที่จำเป็นและสามารถตอบสนองความต้องการผู้ซื้อได้  2. ไม่ต้องการเงินลงทุนที่มากเกินไป 3. ต้องเป็นสินค้าที่เป็นผู้นำตลาดหรือหากไม่มีคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนได้ยิ่งดี  4. หากเป็นสินค้าชั้นยอดเยี่ยม ก็สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการได้อย่างอิสระ โดยที่ผู้บริโภคยังยินดีที่จะจ่ายเงิน เช่นการรักษาพยาบาล ก็จะช่วยสร้างผลตอบแทนเร็วขึ้น

      11. พัฒนาการลงทุนในทรัพย์สินให้มีความหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสประสบความสำเร็จ  หลักการง่ายๆคือ หมั่นเพาะเมล็ดพันธุ์ในช่องทรัพย์สิน ทุ่มเท ให้เวลาและใส่สรรพกำลังที่ตัวเองมี ไปพร้อมกับการลงทุนในช่องทรัพย์สิน แล้วให้ทรัพย์สินทำงานแทนเรา เมื่อได้เงินที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน  ก็นำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อ  ในทรัพย์สินอื่น ก็จะสามารถลดความเสี่ยงและช่วยให้การดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

     12. พัฒนาทรรศนคติ สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ่งกับคำว่าให้   “ให้” คำสั้นๆ แต่มีคุณค่าสำหรับผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะได้สิ่งที่ตนเองยังขาดแคลนและมีความจำเป็น  ต้องขอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ผู้ให้จะได้รับความอิ่มเอมทางใจและมีความสุขจากการให้  คำว่าให้คือการแบ่งปัน ก่อนแล้วจะยิ่งได้รับผลตอบแทน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าสิ่งของที่ให้  ตัวอย่างเช่น ผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจใหญ่ๆ มักทำอยู่อย่างเสมอคือ ตอบแทนลูกค้าด้วยการให้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและในราคาที่เหมาะสมก่อน  ที่จะได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นรางวัลตอบแทน

    13. Next ทำต่อไปเรื่อยๆ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เทคนิคต่างๆให้หลากหลายด้าน เพื่อการปรับปรุงชีวิตให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ มีความสุขในชีวิต เรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เราก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะความรู้บางอย่างในอดีต เป็นสิ่งที่ล้าหลังและไม่สามารถใช้สร้างเงินในปัจจุบันและอนาคตได้

บทความที่น่าสนใจ  การปรับปรุงตนเอง เพื่อดึงศักยภาพตนมาใช้งาน Self  Improvement

หมายเหตุ: ขอขอบคุณภาพดีดี จากเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *