การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทและมีกำไร

            การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อแทรกพื้นที่ตลาดให้อยู่เหนือคู่แข่ง ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูงและสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจต่างๆจะสามารถอยู่รอดได้  ก็ต่อเมื่อได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังต้องมีวิธีการจัดการและมีพนักงานที่มุ่งมั่น ในการสร้างความพอใจให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์

            ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแผนทางการตลาด จะถูกนำมาประยุกต์ใช้อยู่ 2 ระดับ คือ 1) การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างกว้างๆ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพการณ์และโอกาสต่างๆทางการตลาด 2) การวางแผนการตลาดเชิงยุทธวิธี เป็นการวางแผนในรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆฝ่ายการตลาดขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันจะไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดแผนการตลาดด้วยตนเอง แต่เกิดจากทีมงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะ  หลังจากนั้น แผนการตลาดต่างๆ จะได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องๆ

1)  การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท

1.1 กลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นการกำหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุ่งหมายขององค์การ กำหนดผลิตภัณฑ์ ธุรกิจที่จะเพิ่มเข้ามา หรือเลิกทำ ตลอดจนกำหนดทรัพยากรที่ใช้ในหมู่ธุรกิจ

              ~ การกำหนดภารกิจของบริษัทจะเป็นการตอบคำถามพื้นฐานว่าธุรกิจของเราทำอะไร ลูกค้าของเราคือ

                ใคร  อะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า ธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไร และธุรกิจของเราควรจะเป็น

                 อย่างไร

             ~ เราต้องมองธุรกิจในฐานะกระบวนการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ไม่ใช่การผลิตสินค้า

1.2 การตั้งหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (SBU) คือ หน่วยปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ในองค์การ โดยที่มีกี่ทำงานโดยแยกตัวเป็นอิสระ จำนวนของ SBU ขึ้นอยู่กับภารกิจที่กำหนดขึ้น ทรัพยากร และนโยบายของผู้บริหารระดับสูง

1.3 การวางแผนธุรกิจใหม่และการลดขนาดธุรกิจเดิม

– การวางแผนธุรกิจใหม่ สามารถทำได้ 3 วิธี

  1. การเติบโตแบบเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเป้าหมายการเจริญเติบโตของยอดขายและกำไร สามารถทำได้ 3 วิธี 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด เป็นการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์เดิม โดยเสนอขายแก่กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ทำโดยกระตุ้นให้ลูกค้าใช้มากขึ้น หรือหาทางให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 2) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ 3) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  2. การเติบโตแบบผสมผสาน เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยการเจริญเติบโตจากระบบตลาด ซึ่งทำได้ 3 วิธี 1) การขยายตัวแบบย้อนหลัง เป็นการขยายไปยังแหล่งผลิต หรือผู้จัดส่ง 2) การขยายตัวไปข้างหน้า คือการขยายตัวไปในช่องทางการจัดจำหน่าย 3) การขยายตัวในแนวนอน คือ การขยายตัวไปยังธุรกิจของคู่แข่งขัน

  3. การกระจายธุรกิจ เป็นการเพิ่มกิจการใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม อาจเป็นการกระจายไปยังธุรกิจเดิมหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) กลยุทธ์การขยายตัวจากศูนย์กลางคือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีหรือการตลาดของสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 2) การขยายตัวในระดับเดียวกัน คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่จำหน่ายให้กับลูกค้าปัจจุบัน 3)   การขยายตัวเพื่อรวมกลุ่ม

2)  การวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

– ภารกิจของธุรกิจ หน่วยธุรกิจต้องมีการกำหนดที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องอยู่ภายใต้ ภารกิจที่กว้างกว่าของบริษัท และต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

– การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมอยู่ในรูปของ SWOT

– การกำหนดเป้าหมายการกำหนดทิศทางที่จะต้องดำเนินไปข้างหน้าของแต่ละหน่วยธุรกิจ กำหนดข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปของตัวเลขที่สามารถวัดได้เชิงปริมาณ เพื่อง่ายต่อการวางแผนการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินการ

–  การกำหนดกลยุทธ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

  1. กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง ความแตกต่างนั้นจะต้องให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ชัด

     และยากที่ คู่แข่งจะเลียนแบบ

  1. กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำด้านต้นทุน ต้องใช้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

  2. กลยุทธ์การมุ่งเน้น เป็นการมุ่งตลาดที่แคบโดยอาศัยกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือการ

     สร้างความแตกต่าง

–  การกำหนดโปรแกรม เป็นการกำหนดโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุน

กลยุทธ์

–  การปฏิบัติการ นำเอากลยุทธ์และโครงการต่างๆที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติเพ่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ

–  การย้อนกลับและการควบคุม การประเมินและควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กระบวนการทางการตลาด จะประกอบด้วย การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด  การวางแผนโปรแกรมทางการตลาด  การจัดองค์การทางการตลาด  การปฏิบัติการ และการควบคุมทางการตลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบรนด์สินค้า กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

คลิป เครื่องหยอดเหรียญ ลงทุนหลักหมื่น กำไรเป็นแสน  https://www.youtube.com/watch?v=-evN8YoIS8E&t=101s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *