ธุรกิจเครือข่าย Network Marketing อาชีพศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนชีวิต

ธุรกิจเครือข่าย ( Network Marketing ) หมายถึงอะไร

          ธุรกิจเครือข่าย ( Network Marketing ) คือ การทำการตลาดอย่างมีระบบ เป็นโครงสร้างเครือข่ายคล้ายใยแมงมุง โดยมีบริษัทแม่เป็นศูนย์กลางของระบบ มีบริษัทย่อยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนเช่น โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์  หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ( R&D ) ฯลฯ บริษัทฯทำหน้าในการสร้างระเบียบ ข้อกำหนด กฏเกณฑ์การทำการตลาดและระบบจ่ายค่าตอบแทน ธุรกิจเครือข่าย เป็นการออกแบบระบบการตลาดและการกระจายสินค้าด้วยการโน้มน้าวและจูงใจผู้บริโภคแบบปากต่อปาก ทำให้ผู้บริโภคสินค้ารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งมีความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่าย

        การกระจายสินค้าของนักธุรกิจเครือข่าย สามารถเข้าถึงและแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง  เป็นวิธีที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบริษัทหรือความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง การที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ผลิต ถือเป็นกลยุทธ์ในการโฆษณาและกระจายสินค้า

       การเข้าถึงผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ จะอาศัยรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคสินค้า การทำตลาดรูปแบบนี้สามารถอธิบายรายละเอียด คุณสมบัติของสินค้า บวกกับการสาธิตตัวสินค้าให้กับผู้บริโภค การแสดงให้ผู้ใช้สินค้าเห็นแบบประจักษ์และได้รับข้อมูลเชิงลึกของตัวสินค้าได้  จึงเป็นการกระตุ้นต่อมความอยาก ที่จะทดลองใช้สินได้มากยิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการโน้มน้าวและจูงใจผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการเลือกซื้อสินค้าใช้ได้ง่ายมากขึ้น

      กลยุทธ์จูงใจผู้บริโภคของธุรกิจเครือข่าย จะได้เปรียบต้นทุนด้านค่าโฆษณา โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณา จึงสามารถนำต้นทุนส่วนนั้นไปจัดสรรแล้วแบ่งปันผลประโยชน์  ให้กับผู้สร้างเครือข่ายและผู้บริโภค ได้ จึงทำให้รูปแบบธุรกิจนี้ ยังคงอยู่ และเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

          ถึงแม้ว่าโลกของการทำธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ธุรกิจในอดีตผู้ผลิตจะมีอำนาจมากกว่าผู้บริโภค เพราะผลิตสินค้ามาก็สามารถขายได้หมด หากต้องการกำไรเพิ่มก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้ แต่ยุคปัจจุบันและอนาคต ผู้บริโภคมีทางเลือกได้มากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ตามที่ตนต้องการได้ เพราะจำนวนผู้ผลิตมีมากขึ้น แบรนด์สินค้ามีมากขึ้น

              แต่บริษัทใหญ่ๆ มักได้เปรียบทั้งอำนาจในการเจรจาต่อรอง การซื้อ-ขายวัตถุดิบ บริษัทใหญ่ๆซึ่งมีทรัพยากรที่มีศักยภาพมากกว่า มีทั้งระบบและการจัดการองค์ความรู้ มีวิธีการผลิตที่มีความทันสมัยจากเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า ทำให้บริษัทเล็กๆ จึงไม่สามารถแข่งขันได้ ในทีสุดต้องเลิกล้มกิจการไป

          และธุรกิจบางอย่างในยุคปัจจุบัน เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบ ที่ไม่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น เพราะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นการเข้าถึงลูกค้า จึงสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การซื้อสินค้าสามารถทำได้บนโลกออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นต่างๆ

        เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  โดยผู้บริโภคต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ส่วนธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ก็จะไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้  ในที่สุดจะถูกไล่ออก จากการแข่งขัน

         การกระจายสินค้าของ ธุรกิจเครือข่าย Network Marketing ถูกค้นพบและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน และยังไม่ตายไปจากการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นยุคไหน ธุรกิจเครือข่าย ก็ยังสามารถยืนอยู่บนโลกธุรกิจได้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสาร ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดและการกระจายสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

กับดักการศึกษา

         การเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุคศตวรรษที่ 21 มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเงินให้ทันเหตุการณ์ ยังคงยึดติดกับความมั่นคงในอาชีพที่ทำ โดยเฉพาะคนที่เรียนจบด้านใด ก็จะมักทำงานอาชีพเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา นอกจากนี้ยังได้รับการพร่ำสอนจากครอบครัว พ่อ-แม่ ว่าให้เลือกเรียนในวิชาชีพที่ให้ความมั่นคงและได้เงินเดือนสูงๆเช่น แพทย์ วิศวกร หมอ พยาบาล  

         นอกจากนี้โรงเรียนที่เปิดสอนโดยส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้สอนวิชาในการใช้ชีวิตและการจัดการทางการเงิน จึงมักจะสอนให้ตั้งใจเล่าเรียน จะได้มีความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน สอนให้ขยันเพราะจะได้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  สอนให้ทำงานอย่างมืออาชีพ สอนให้ทำงานอย่างหนัก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ จะได้เลื่อนตำแหน่งและประสบความสำเร็จในชีวิต 

        แต่อาชีพจากงานประจำไม่ได้เป็นเช่นนั้น นอกจากไม่สามารถสร้าง อิสรภาพทางการเงินและเวลาได้   มนุษย์เงินเดือนมักขาดความรู้เรื่องเงิน และยึดติดความสะดวกสบาย จึงก่อให้เกิดความกลัวเช่น กลัวการตกงาน กลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายหนี้สิน จึงทำให้มนุษย์เงินเดือนติดกับดักความมั่นคงทางอาชีพ นอกจากนี้การไม่มีความรู้วิธีสร้างรายได้จากวิธีอื่น กลายเป็นคนมีรายได้ทางเดียว จึงต้องทำงานประจำต่อไป  ธุรกิจเครือข่าย Network Marketing จึงเป็นวิธีการสร้างรายได้เสริมให้กับมนุษย์เงินเดือนได้อีกหนึ่งอาชีพ

โอกาสทางการตลาดและประโยชน์จากการสร้าง ธุรกิจเครือข่าย

      ความเกี่ยวโยงในการทำธุรกิจเครือข่าย เริ่มต้นจากผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แบบเดิม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยสินค้าต่างๆ จะมีผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ทำหน้าที่ในการส่งต่อสินค้าไปยัง ผู้กระจายสินค้ารายย่อย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคโดย จึงทำให้ราคาสินค้า 100 % ถูกแบ่งเป็นสัดส่วนโดยประมาณดังนี้ 40% สำหรับผู้ผลิตสินค้า 30 % สำหรับผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ และอีก 30% สำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย นั้นเอง

     จากส่วนแบ่งทางการค้า จึงทำให้ผู้ฉลาดทางการตลาดและการกระจายสินค้า มองเห็นโอกาสทางการค้าและการลงทุน จึงทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า เพราะเมื่อรวมสัดส่วนการกระจายสินค้าแล้ว จะพบว่ามีโอกาสสร้างรายได้ถึง 60 % ของราคาขายสินค้า จึงกลายเป็นโอกาสของคนฉลาดทางการลงทุนดังนี้

    1. คนจีนที่รวยทุกคน เขาทำธุรกิจกันที่ตรงไหน  รายได้จากโมเดลทางธุรกิจ คนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทย จึงเน้นทำธุรกิจ ค้าส่งและค้าปลีก เพราะมีโอกาสได้รับรายได้ถึง 60% ของราคาสินค้า และนอกจากนี้ ยังมีความยุ่งยากในการทำธุรกิจน้อยกว่าผู้ผลิต แถมยังมีอำนาจทางการค้ามากกว่า จึงทำให้คนจีนรวย

    2. คนจีนชอบการค้าขาย กล้าลงทุน ทุกครั้งที่มีโอกาสพวกเขาพร้อมที่จะลงทุน ถึงแม้จะใช้เงินทุนสูง เหมือนกับคุณเจริญ  ที่ลงทุนซื้อ Big C ในปี 2559 ที่ใช้เงินลงทุนสูง มากถึง  หนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท  ถามว่าทำไมคุณเจริญถึงซื้อทรัพย์สินส่วนนี้  ก็เพราะว่าคุณเจริญมองเห็นโอกาสสร้างรายได้ จากส่วนแบ่งของราคาขายสินค้ามากถึง 60 % นั้นเอง

    3. อำนาจทางธุรกิจเปลี่ยนไป  ท่าน ปีเตอร์แมสนักธุกิจผู้ประสบความสำเร็จ จากการทำธุรกิจการกระจายสินค้า ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งได้กล่าวไว้ในอดีต  “ นั้นหมายถึงปัจจุบันว่า ”  ผู้มีอำนาจและผู้มีอิทธิพลทางการค้าของโลก จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตสินค้า ไปเป็นผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งเช่น Big C, โลตัส, 7 Eleven, แม็คโคร เป็นต้น

   4. ศตวรรษที่ 21 ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  ความขยัน อดทนและทำงานอย่างหนัก แต่ไม่ถูกที่ถูกวิธี จะไม่สามารถสร้างรายได้ทางการเงินได้เพียงพอ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ในการสร้างความสุขให้ชีวิตได้  ตรงกันข้ามในยุคอดีตคนที่ขยันและอดทน ประหยัดและอดออมก็รวยได้ เพราะมูลค่าเงินมีมากและดอกเบี้ยผลตอบแทนจากเงินฝากก็ สูง

    คนที่มีความสุขในชีวิตคือ คนที่มีอิสภาพทางการเงิน โดยมีรายได้หลายทาง ซึ่งที่มาของรายได้ มักเกิดจากการทำงานของทรัพย์สินหรือผลตอบแทนจากการลงทุน และผลตอบแทนหรือรายได้จากทรัพย์สินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่า หนี้สินและค่าใช้จ่าย  จึงหมายถึง อิสรภาพ

   5. อิสรภาพทางการเงิน สามารถสร้างได้ง่ายขึ้นในยุคนี้  สิ่งสำคัญในยุคนี้คือ การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายการโฆษณาสินค้า เครือข่ายกระจายสินค้าผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเช่น Line, Face book  เครือข่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ

   ข้อดีของ ธุรกิจเครือข่าย ทำสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและเป็นกลยุทธ์ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า จึงทำให้ธุรกิจบริษัทใหญ่หันมาใช้กลยุทธ์นี้ จึงทำให้ผู้บริโภคถูกบังคับโดยการสมัครใจ จึงตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคนอื่นเช่น บัตรสมาชิก บัตรเติมน้ำมัน PTT, บัตร 7 Eleven, แม็คโคร, โลตัสและอีกมากมาย

ข้อดีของธุรกิจเครือข่าย

      ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้  เมื่อทำงานจนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างอิสรภาพด้านการเงินและเวลาได้   อาชีพธุรกิจเครือข่ายในยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นระบบขนาดใหญ่ หรือบริษัทเล็กๆ กำลังจะเติบโตก็ตาม  แต่การประกอบอาชีพนี้ต้องตัดสินใจให้ดีและต้องมีใจรักผู้คน

     ธุรกิจเครือข่ายถือได้ว่าเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ (ถ้าประสบความสำเร็จ) จะสามารถซื้อบ้านและซื้อรถในฝันได้ สามารถท่องเที่ยวและสามารถตอบแทนผู้มีบุญคุณ สามารถทำบุญได้ ฯลฯ

      ก่อนที่จะตกเป็นเครือข่ายของคนอื่น จงสร้างเครือข่ายของตนเอง อย่ากลัวการดูถูกและกลัวการปฏิเสธ ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่สิ่งน่าอาย (ถ้าชอบ) แทนที่จะอายผู้อื่นจงเปลี่ยนความกลัวกลายเป็นความกล้าหาญ การมองโลกในแง่บวกและใช้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เช่นจินตนาการภาพความทุขก์เพราะการไม่มีเงินใช้

       ถึงแม้ว่าอาชีพงานประจำที่กำลังทำอยู่มันจะมั่นคง แต่ก็ไม่ใครสามารถการันตีได้เสมอไป ว่าบริษัทที่ทำอยู่จะไม่ปิดกิจการ นอกจากนี้งานประจำมีกฎอยู่ว่า ได้อย่างหนึ่งแต่ต้องเสียอย่างอื่นเป็นการตอบแทน  เช่น ต้องเสียสละเวลาไปทำงานเพื่อแลกกับเงิน ทำให้ไม่มีอิสภาพด้านเวลา

      ” จงอย่าทำงานเพื่อเงิน เพราะเงินที่ได้รับไม่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้  ” หมดยุคคนทำงานหนักแล้วรวยได้   มองข้ามจุดอ่อนของตัวเอง เสริมจุดแข็ง มองหาโอกาส ลงมือสร้างเครือข่าย ก่อนที่จะตกเป็นเครือข่ายของคนอื่น การมีเครือข่ายเป็นของตนเอง สามารถอาณาจักรก็จะทำให้เราได้พบกับคำว่า อิสรภาพทางการเงินและเวลา ชีวิตเรา…สร้างได้

บทความที่น่าสนใจ คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

You may also like...

1 Response

  1. มีนาคม 31, 2020

    viagra online

    WALCOME

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *