ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำที่มีคุณสมบัติสร้างแรงศรัทธาและโน้มน้าวจูงใจผู้ตามได้

             ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านใดๆ คือการทำให้ตนเองปีนขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ ของอาชีพนั้นๆ ซึ่งเรียกกันว่า ผู้นำ  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนอกจากทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ความฉลาด ความรู้ความชำนาญแล้วยังต้องทักษะที่สำคัญคือ ความเก่งในการบริหารทีมให้มีความเข้มแข็ง สามารถจูงใจและโน้มน้าวคนในทีมให้มองไปยังจุดหมายที่ได้ตกลงร่วมกันได้ ซึ่งเรียกว่า ลักษณะภาวะผู้นำ การเป็น  ” ผู้นำ ” โดยตำแหน่งนั้นไม่ใช้เรื่องยาก แต่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร

ลักษณะภาวะผู้นำ

ลักษณะภาวะผู้นำ

      การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องได้รับความไว้วางใจและความศรัทธาจากคนในทีม ส่วนผู้นำที่ทอดทิ้งความศรัทธา ” ก็เท่ากับว่าผู้นำได้เอาเท้าเหยียบซ้ำ ลงไปบนของที่ทิ้งแล้ว ” จะทำการฟื้นฟูแก้ไขให้ทีมกลับมาศรัทธา ในตนเองได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ก็คงทำได้อย่างยากลำบาก  ดังนั้นการเป็นผู้นำมืออาชีพต้องเป็นผู้นำที่ดีมี ภาวะผู้นำ

            ความหมาย ลักษณะภาวะผู้นำ

          ภาวะผู้นำ หมายถึง การอาศัยความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกัน ระหว่างผู้นำและผู้ตามที่มุ่งมั่นตั้งใจ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆต้องสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น จากการ่วมกันทำงานด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลและการตกลงวางแผนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพร่วมกัน

            ซึ่งต่างจากคำว่า หัวหน้างาน หมายถึง บุคคลที่ต้องการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากคนอื่นเป็นผู้ทำงานให้เสร็จ ดังนั้นความสำเร็จจากการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ จะมีศักยภาพมากกว่า เพียงแค่การเป็นหัวหน้างงาน  เพราะการเป็นหัวหน้างาน จะมุ่งไปที่ผลสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกน้องหรือทีม  ดังนั้นอย่าคาดหวังคุณภาพงานและความสำเร็จของงาน ให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ หรือแม้แต่การได้รับการยอมรับและความศรัทธาจากลูกน้องก็คงไม่มี

            ดังนั้นความสำเร็จในอาชีพของการเป็น ผู้นำ คือการการสร้างความชื่อมั่นและความไว้ใจ ด้วยหน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อสร้างเสรีภาพแห่งความสำเร็จ FREEDOM TO SUCCESS 

ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำแห่งความศรัทธา

       เมื่อผู้ตามเชื่อใจและไว้ใจ สามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้นำได้มอบหมายได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ก็จะทำให้งานที่ได้มีคุณภาพและประสิทธิ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เคล็ดลับการสร้างภาวะผู้นำด้วยแรงแห่งความศรัทธามีดังนี้

        1.1 สอนในสิ่งที่ผู้ตามต้องรู้ เพื่อให้ลูกน้องเข้าใจ บทบาทหน้าทีของตนเองอย่างชัดเจน รู้กฎระเบียบและรู้วินัยที่จะต้องทำ ควรสื่อสารให้ผู้ตามได้รับรู้ซึ่งความคาดหวังในสิ่งที่ผู้นำต้องการ เพื่อให้ผู้ตามได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตัวตนเองที่มีต่อทีม

       1.2  สามารถลงมือทำ ให้ดูบ้างในบางครั้งที่จำเป็น  ผู้นำควรทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องสามารถลงมือปฏิบัติตามได้อย่างไม่ลังเลสงสัยในตัวของผู้นำ เพราะการแสดงทำให้ลูกน้องได้เห็นเองกับตา จะสามารถสร้างการยอมรับจากลูกน้องได้ดีขึ้น

       1.3  สร้างแรงบัลดาลใจ (Inspiration) การกระตุ้นให้ลูกน้องรู้สึกถึงความตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของเป้าหมาย จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ลูกน้องเกิดความฮึกเหิม มีความกระตือรือร้น สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นได้ จะทำให้งานที่กำลังลงมือทำมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

ผู้นำ

ลักษณะภาวะผู้นำ ต้องมีคุณธรรม 4 ประการ

     คุณธรรมสำหรับภาวะผู้นำหมายถึง การเป็นแบบอย่างและแสดงพฤติกรรมที่ดี การเป็นคนดี คิดดี พูดดี รู้จักแยกแยะ การรู้รับผิดชอบชั่วดี จะสามารถสร้างความศรัทธาให้กับผู้ตามได้ ความศรัทธาอยู่ที่ตัวคุณ To be Leader “ไม่มีหลักสูตรความสำเร็จใด ที่สร้างความสำเร็จได้ โดยไม่ผ่านประสบการณ์และการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง”  ผู้นำที่ดีควรมีคุณธรรมดังต่อไปนี้

  2.1. ทรัศธา หมายถึง ความเชื่อมั่นว่าการเป็นคนดี คิดดี คิดบวก คิดสร้างสรรค์ ทำเฉพาะในสิ่งที่ดีงาม มักจะได้รับแต่สิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนเสมอ  การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามคือ บทบาทที่สำคัญที่สุด เพราะก่อนที่จะสอนผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะลงมือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นจริง

  2.2. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางด้านร่างกาย วาจาและจิตใจ ให้อยู่ในครรลองครองธรรม เปรียบเสมือนกฏระเบียบข้อบังคับขององค์กร ผู้นำจะต้องรักษาไว้ซึ่งความถูกต้อง มีความยุติธรรม ไม่อาศัยอำนาจตนที่มีอยู่เหนือผู้อื่น ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  รู้จรรยาบรรณของการเป็นผู้นำ วิชาชีพการเป็นผู้นำต้องยอมรับเมื่อตนเองทำผิด และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

  2.3 จาคะ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เสียสละ คอยให้คำแนะนำและเฝ้าสอนลูกน้องอย่างต่อเนื่อง ต้องวางแผนอนาคตให้กับตนเองและลูกน้องได้ เพราะลูกน้องทุกคนย่อมต้องการ ความก้าวหน้าในอาชีพการงานเหมือนกัน การวางแแผนการเจริญเติบโต สร้างความชัดเจนและลำดับชั้นในองค์กร ส่งเสริมจุดแข็ง แล้วเติมเต็มความรู้ความสามารถในสิ่งที่พวกเขาขาด

  2.4 ปัญญา หมายถึง การที่ผู้นำรู้จักการชั่งใจ สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดดีหรือไม่ดี ต้องตัดสินใจบนหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริง สามารถคิดเคราะห์ คิดเชิงระบบเป็น รู้และเข้าใจความเป็นไปของสิ่งที่กำลังลงมือทำ ก่อนลงมือทำต้องรู้ว่าจะได้รับอะไร เมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จ

ผู้นำ

ลักษณะภาวะผู้นำ ต้องมีคุณสมบัติผู้นำ 13 ประการดังต่อไปนี้

 1. การเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจ ฟังทีม รับรู้ข้อมูลลูกทีม ใส่ใจดูแลลูกทีม การฟังจะทำให้ผู้นำ เข้าใจในสิ่งที่ผู้ตามร้องขอ การฟังจะทำให้ผู้นำอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ตามได้ เมื่อผู้ตามเข้าใจได้ว่า ตนเองคือคนสำคัญ ก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตามมากยิ่งขึ้น

 2. ลงมือทำให้เป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีม เป็นการขจัดความลังเลสงสัยของผู้ตามได้

 3. มีความหนักแน่น ไม่ย่อท้อ เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นให้มองเป้าหมายเป็นที่ตั้ง การทำงานย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่จะทำอย่างไร ให้ตนเองสามารถลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตกอยู่ในภาวะท้อแท้ล้มเหลว

 4. ไม่ฆ่าน้อง ( ต้องนำเสนอผลงานลูกทีม ) ไม่ฟ้องนาย ( ไม่เอาเรื่องของเจ้านายไปพูด) ไม่ขายเพื่อน (ไม่เอาผลงานของคนอื่นไปนำเสนอ) มีความยุติธรรม ใครทำดีย่อมได้ดี ตัดสินทุกอย่างอยู่บนหลักฐานข้อเท็จจริง

 5. เป็นนักสื่อสารที่ดี “ต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟัง และฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด” ต้องเป็นนักพูดที่คนอื่นฟังแล้วสบายใจ ศึกษาและเรียนรู้วิธีพูดสำหรับคนคิดบวก ช่วยสร้างการยอมรับทั้งสองฝ่าย

 6. เป็นนักประสานงานตัวยง ต้องทำงานร่วมกัน เกื้อกูลกัน มองภาพรวมงานในองค์กร ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน การทำหน้าที่ของตนเองได้ แต่ต้องไม่ไปทำให้งานของคนอื่นเสีย ถึงแม้งานของตนเองจะสำเร็จ แต่คนอื่นทำงานต่อไม่ได้ จึงไม่ใช่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร การทำงานหน้าที่ตนเองดีอย่างเดี่ยวคงไม่เพียงพอ เป้าหมายภาพรวมขององค์กรต่างหากที่เป็นเป้าหมายสำคัญ

 7. ไม่แบ่งพักแบ่งพวก อย่าทำตนเป็นฝักเป็นฝ่าย จะไม่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จะไม่ทำให้องค์กร เกิดการพัฒนาในทิศทางที่เป็นบวก เกิดความขัดแย้ง และยังทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยการแข่งขันกันเอง แทนที่จะร่วมมือกัน เพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้

 8. เสียสละ “อย่าขออะไรให้กับตัวเอง แล้วให้มองผลประโยชน์ของทีมเป็นที่ตั้ง”  ทำตัวให้ลูกทีมอยากเข้าหา การทำตัวแบ่งอำนาจ จะทำให้ผู้ตามไม่อยากเข้าใกล้ กลายเป็นบุคคลน่ารังเกลียด การเสียสละช่วยทำให้ ผู้นำ ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคนอ่อนโยน ในสายตาของผู้ตาม

 9. มีทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude จงทำให้เกิดขึ้นจากใจ สะสมความคิด มีทัศนคติดีที่เป็นบวก การคิดบวกจะทำให้เกิดสิ่งดีใหม่ๆเกิดขึ้น คิดบวกจะเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่และช่วยให้กลายเป็นคนยืดหยุ่นได้ มองโลกในแง่ดีได้ สามารถยอมรับได้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

 10. การเป็นตัวของตัวเอง “Be Your Self by Natural” ไม่ว่าจะได้เรียนรู้อะไร จากที่ไหน กับใคร ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี เป็นไปตามรูปแบบของการเป็นตัวตนของตนเอง เพราะเราจะทำมันออกมาได้ดีที่สุด การเรียนแบบจากคนสำเร็จถือว่าเป็นสิ่งดี สามารถย่นระยะเวลาแห่งความสำเร็จได้ ความเป็นตัวตนไม่สามารถเรียนแบบกันได้ จงนำความรู้ที่ได้จากคนอื่น มาสร้างทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากฝีมือตนเอง

 11. ค้นหาจุดเด่นของลูกทีม แล้วส่งเสริมจุดเด่นของเขา แล้วจึงค่อยช่วยเขากำจัดจุดอ่อน การพัฒนาจุดเด่นให้แข็งแกร่งมากขึ้น จะสร้างความคุ้มค่าได้เร็วกว่า การพัฒนาปรับปรุงข้อด้อย

 12. ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกทีม ความรู้บนโลกนี้ เกิดขึ้นไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะไม่ทำให้ตนเองกลายเป็นคนล้าหลัง เป็นการเตรียมโอกาสให้กับตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญทุกสิ่งในโลกย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไอทีการสื่อสารต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ใครมีข้อมูลที่ใหม่กว่าย่อมเป็นผู้ได้เปรียบเสมอ

 13. รู้รับผิดและรับชอบ ต้องรักษาคำพูด มีความคิด (สร้างมโนสำนึก) ทางด้านจิตใจ แล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

     เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคผู้นำที่ดีควรมี ภาวะผู้นำ จะต้องเป็นผู้เล่นเกมส์นั้นเอง (ลงมือทำด้วยตัวเอง) การแก้ปัญหาทำให้เหมือนการเล่นไพ่  “เวลาเล่นไพ่ ไม่ว่า ไพ่ในมือจะดีหรือไม่ดี ผู้นำต้องเล่นให้ชนะ  หรือไม่ก็ทำให้เสียน้อยที่สุด”  เมื่อทีมกำลังเผชิญอยู่กับปัญหา ผู้นำที่ดีต้องแก้ไขด้วยศักยภาพที่ตนเองมี ต้องพาทีมไปพบกับความสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย ถึงแม้ว่า จะไม่มีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่าง ถึงแม้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ตามทุกคนสามารถรับรู้ได้ว่า คุณทำมันเต็มที่แล้ว “ถ้าเราดี ใครมองว่าเราไม่ดี อย่าได้แคร์ ขอเพียงแค่เรารู้ว่าเราดี เราภูมิใจ”

อ่านต่อ ผู้นำหรือ ภาวะผู้นำ ตอนที่2

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *