ระบบสารสนเทศทางการตลาด ที่ทำให้การตลาดระดับท้องถิ่นกลายเป็นนานาชาติ

                ปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน Demand – Supply จากความต้องการของผู้ผลิตไปเป็นความต้องการของผู้บริโภค เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปเป็นการแข่งขันแบบไม่ใช่ราคา และเปลี่ยนจากการตลาดระดับท้องถิ่นไปเป็นตลาดระดับชาติหรือนานาชาติ   การดำเนินธุรกิจนอกจากจะให้ความสนใจในเรื่อง การจัดหาเงินทุน วัตถุดิบ ฯลฯ แล้ว ยังต้องให้ความสนใจในเรื่องสารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการบรรลุเป้าหมายของการตลาดยุคใหม่ จะมุ่งเน้นเพื่อการตอบสนองความต้องการของตลาดแบบรวดเร็ว มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในปริมาณมากๆ เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

                หากการดำเนินกิจใดๆมีการพัฒนา ระบบสารสนเทศทางการตลาด อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนไปได้อย่างอย่างรวดเร็ว ย่อมได้เปรียบคู่แข่งขัน เพราะการรับส่งข้อมูลทีรวดเร็วและถูกต้อง มีความแม่นยำและปลอดภัย จะได้รับความไว้ใจจากลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงได้ รวมถึงการมีระบบสารสนเทศทางการตลาด สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แนวโน้มทางการตลาด เพื่อนำไปใช้วางแผน  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือจะใช้เป็นระบบเพื่อติดตามและการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์นั้นเอง

ข้อมูลและระบบสารสนเทศทางการตลาดประกอบด้วย

 • ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริงต่างๆทั้งที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวเลขและการกระทำ ที่ยังไม่ได้ทำการประมวลผล

 • สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ

คุณสมบัติที่สำคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด

 1. ความถูกต้อง ของตัวสารสนเทศกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับที่ยอมรับได้

 2. ความทันต่อการใช้งาน ต้องทันในแต่ละเรื่องและแต่ละสถานการณ์

 3. ความสมบูรณ์ ถ้าข้อมูลสารสนเทศนั้นมีความสมบูรณ์ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

 4. ความกะทัดรัด สารสนเทศที่ดีต้องกะทัดรัด แต่ก็ต้องมีสาระที่ผู้บริหารทางการตลาดต้องการอย่างครบถ้วน

 5. ตรงกับความต้องการ สารสนเทศนั้นสามารถสื่อความหมายให้เกิดคุณค่าต่อการบริหารงานได้

          แนวคิดของ ระบบสารสนเทศทางการตลาด คือ กลุ่มของบุคคล เครื่องจักร อุปกรณ์ กรบวนการ และวิธีการต่างๆที่เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ เก็บรักษา และนำเสนอข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผู้บริหารการตลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งระบบสารสนเทศทางการตลาดจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนดังนี้

 1. ระบบฐานข้อมูลภายใน (Internal Database System) คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบันในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้กิจการสารถจัดฐานข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทางการตลาดสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด โดยข้อมูลเหล่านี้จะทำการรวบรวมจากหลายๆฝ่ายในกิจการ (ให้ข้อมูลในสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว)

 2. ระบบการสืบข่าวทางการตลาด (Marketing Intelligence System) เป็นระบบที่ให้ข้อมูลแก่นักบริหารในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเรียกได้ว่า เป็นชุดของแหล่งข้อมูลและระเบียบวิธีการี่ผู้บริหารทางการตลาดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกวันที่เกี่ยวกับความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อมต่างๆทางการตลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มักได้จาก หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต การพูดคุยกับลูกค้าหรือผุ้จัดส่ง ฯลฯ

 3. ระบบการวิจัยตลาด (Marketing Research System) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่อง และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษพอเพียงที่จะนำมาตัดสินใจได้ถูกต้อง

 4. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Support System) MDSS คือ การผสมผสานระหว่างข้อมูล ระบบงาน เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆที่องค์การได้เก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วย โดยรวมระบบนี้จะช่วยให้ผุบริหารทางการตลาดสามารถตัดสินใจในเรื่องทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบ MDSS จะประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ เครื่องมือทางสถิติ และ แบบจำลองต่างๆ

  บทความที่น่าสนใจ กลยุทธ์การตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product’s life cycle

  คลิปการพัฒนาทักษะการทำงาน  https://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM&pbjreload=10

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *