สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทําธุรกิจ

      ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ หากมีการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะกลายโอกาสสร้างความสำเร็จในการค้า การลงทุนได้มากยิ่งขึ้น  โดย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 • การเมือง : อิทธิพลของเสรีนิยมและประชาธิปไตย ให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ สันติภาพ ประชาชน บทบาทภาครัฐในการตอบสนอง ความต้องการประชาชน บทบาทของ NGO/ประชาสังคม/ชุมชน การกระจายอำนาจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจสมัยใหม่ New Economy , เศรษฐกิจยุคดิจิตอล Digital Economy, การค้าเสรี Deregulation ( วัตถุนิยม, บริโภคนิยม,ความสำคัญของภาคเอกชน, ความเป็นเอกชนในกิจกรรมภาครัฐ) , WTO , การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ เช่น EU , ASEAN , การก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้ความสำคัญของผู้บริโภค

 • สังคม : ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ชนกลุ่มน้อย หมู่บ้านโลก (เทคโนโลยี, การแต่งกาย, อาหาร, ศาสนา) , สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร/ความรู้

 • เทคโนโลยี: การพัฒนาที่เร็ว สามารถสร้างให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น Value Added มีนวัตกรรม Innovation ใหม่ๆ เช่น IT, คอมพิวเตอร์ , การสื่อสาร ,Biotechnology , วิศวพันธุกรรม , การแพทย์ ,Nanotechnology , การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Productivity

 • โครงสร้างประชากร (Demographic) เปลี่ยนไป เป็นสังคมครอบครัวเดี่ยว โสดมากขึ้น อายุยืนขึ้น วัยกลางคนมากขึ้น การศึกษามากขึ้น ชุมชนเมือง ให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น

 • ตลาด : อิ่มตัวเร็ว วงจรชีวิตสินค้าสั้น การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD: New Product Development, การค้นหาตลาดเฉพาะ (Niche) กำลังซื้อที่สำคัญจากจีน อินเดีย

 • ความต้องการลูกค้า สูง ทั้งทางด้านความแตกต่างและความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความต้องการเฉพาะ (Niche) เช่น สนใจสุขภาพ/ บันเทิง

 • International : ความเป็น Globalization โลกไร้พรมแดน (แรงงาน,การค้า,ทุน,นักท่องเที่ยว) , การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลา การแข่งขันสูงขึ้น โอกาสทางธุรกิจสูงขึ้น เสรี/เสมอภาคขอข้อมูลข่าวสาร รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ E-Commerce

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตามลักษณะของเศรษฐกิจสมัยใหม่ New Economy (Peter Drucker)

 • Knowledge-Base ให้ความสำคัญกับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

 • Digitalization บทบาทของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

 • Virtualization เกิดสภาวะเสมือนจริง

 • Molecularization ระบบเศรษฐกิจย่อย มีบทบาทมากขึ้น

 • Internetworking ระบบเครือข่ายทางเศรษฐกิจ

 • Disintermediation ขจัดตัวกลาง ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

 • Convergence การประสานกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร และอุตสาหกรรม

 • Innovation การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ

 • Prosumption ช่องว่างระหว่าง ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะลดลง

 • Immediacy ความรวดเร็วทันการ

 • Globalization ยุคโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดน

 • Discordance ช่องว่าง/ความขัดแย้งระหว่างผู้มี/ไม่มีความรู้

              10 แนวโน้ม (Megatrend) John Naisbitt ที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง แล้วมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจกิจ สังคมของมนุษย์จะเปลี่ยนไปดังนี้

 • จากสังคมอุตสาหกรรม เป็น สังคมข้อมูลข่าวสาร

 • จากเทคโนโลยีที่ใช้แรงงาน เป็น เทคโนโลยีชั้นสูง

 • จากเศรษฐกิจชาติ เป็น เศรษฐกิจโลก

 • จากแก้ปัญหาระยะสั้น เป็น แก้ปัญหาระยะยาว

 • จากรวมอำนาจ เป็น กระจายอำนาจ

 • จากรับความช่วยเหลือ เป็น ช่วยตัวเอง

 • จากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็น ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 • จากลำดับชั้น Hierarchy เป็น เครือข่าย Network

 • จากทางเหนือ เป็น ทางใต้ (ประเทศด้อยพัฒนากำลังเป็นที่สนใจ)

 • จากทางเลือกจำกัด เป็น ทางเลือกที่หลากหลาย

     สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นตัวแปรสำคัญที่คนทำธุรกิจ ควรคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เน้นให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้น การตอบสนองสินค้าและบริการต่อไปจากนี้ต้องทันสมัย รวดเร็ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำการค้า การลงทุนน่าจะมีมากยิ่งขึ้น

คลิปที่น่าสนใจเครื่องหยอดเหรียญ ลงทุนหลักหมื่น กำไรเป็นแสน  https://www.youtube.com/watch?v=-evN8YoIS8E

บทความที่น่าสนใจ   วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทแห่งวิสัยทัศน์ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

You may also like...

1 Response

 1. มีนาคม 29, 2020

  buy viagra

  WALCOME

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *