หัวหน้างานที่ดี รู้เทคนิคการควบคุมงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

     เราทำงาน ก็ต้องคาดหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเงินซื้อความสะดวกสบายให้กับชีวิต เงินสามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แต่การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ย่อมขึ้นอยู่กับผู้นำ หัวหน้างานที่ดี คือหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำตั้งใจ ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับงานที่กำลังดำเนินอยู่ งานได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สามารถสร้างผลงานเป็นที่พอใจของนายจ้างได้ ดังนั้นต้องรู้วิธีในการควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

การเป็น หัวหน้างานที่ดี มีเทคนิคดังต่อไปนี้

หัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานที่ดี

    1 ช่วงเช้าเดินเพื่อค้นหาจุดที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจดบันทึกแล้วทำการแจกจ่ายงานให้กับผู้รับผิดชอบตามจุดงานต่างๆ ผู้รับผิดชอบตามจุดงาน จะต้องทำหน้าที่ของตนเอง มีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ผลงานมีคุณภาพ หน้าที่ของหัวหน้างานจำเป็นต้องคอยตรวจสอบ ภายหลังจากที่ตนเองได้สั่งงานไปแล้ว ดังนั้นในช่วงเย็น จะต้องเดินย้อนไปติดตามความคืบหน้าของงานที่สั่งไว้ในช่วงเช้า

    2 โปรดทำให้ลูกน้องได้รู้ว่า การที่หัวหน้าจ้ำจี้ จ้ำไช ให้ทำงานทุกวันนี้ ก็หวังเพื่อให้พวกเราทุกๆคนมีโอกาสได้คิดและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีทักษะมีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

    3 ต้องสามารถแตกต้นทุนของการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้  การทำแตกต้นทุนอยู่ในรูป portfolio ว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำนั้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใด ที่เราจำเป็นต้องดูแลแล้วมีผลกระทบสูงสุดต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วทำการควบคุมให้อยู่ในค่าที่ยอมรับได้  ต้องลดต้นทุนที่สามารถสร้างกำไรให้กับองค์กรหรือบริษัทได้ ต้นทุนของกิจกรรมในการผลิตโดยส่วนใหญ่ มักจะประกอบด้วย ต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือ over time และค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆเป็นต้น

    4 ควรรู้กำไรก่อนดอกเบี้ย เพื่อให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ เพราะกำไรก่อนดอกเบี้ยหมายถึงประสิทธิภาพในการจัดการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากการใช้ทรัพยากรนั้นไม่คุ้มค่า จะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น

5 เดินดูว่ามีของเสียในโรงขยะ มีปริมาณเป็นอย่างไร เป็นวิธีตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพื่อมองย้อนไปดูค่า Yield คืออัตราส่วนของเสียต่อของดี ยังอยู่ในค่าที่ยอมรับได้อยู่หรือไม่ หากเห็นว่าของเสียที่เกิดขึ้นนั้น มีปริมาณมากเกินค่าที่ตั้งเอาไว้ จึงจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุแล้วทำการขจัดสาเหตุของปัญหาด้วยขั้นตอนและวิธีการดังนี้คือ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุ แล้วดำเนินแก้ไขให้ของเสียมีจำนวนลดลงหรือหมดไป

    6 การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน หน้าที่สำคัญคือ เป็นคนหางานให้ลูกน้องทำ อย่าเป็นคนลงมือทำงานเอง เพราะลูกน้องจะไม่คิดและทำไม่เป็น แล้วจะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดี ความร้ายแรงของการไม่คิดก็เหมือนกับ คติพจน์พ่อแม่รังแกฉัน

    7 คิดถึงหัวอกเจ้านาย เพราะทุกๆสิ้นปีต้องมีการปรับเงินเดือน เจ้านายมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ถ้าหากเราไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเจ้านายได้ เจ้านายก็คงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้นต้องมองหาวิธี  ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มรายได้ให้กับเจ้านายได้บ้าง ทำงานจะดีขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรถึงจะได้ยอดผลิตสินค้ามากขึ้น ทำอย่างไรกระบวนการผลิตถึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ต้นทุนต่ำลง การตั้งคำถาม ว่าทำไม ช่วยค้นหาวิธีปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

    8 เวลาคุยกับเจ้านายให้คุยเรื่องเงิน เพราะนิสัยเถ้าแก่ชอบลงทุน การลงทุนเป็นวิธีสร้างสินทรัพย์ แล้วให้สินทรัพย์ทำงานเพื่อสร้างเงิน เป็นเทคนิคที่นักลงทุนใช้สร้างฐานะ สร้างรายได้ด้วยวิธีการใช้เงินทำงาน

    9 ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง โดยปล่อยให้คนอื่นๆ เสพติดพฤติกรรม วิธีคิดของเราก่อน แล้วเราจึงค่อยขายความคิด ขายของจริง ให้กับองค์กร

    10 สร้างสภาพแวดล้อม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ การทำงานเต็มไปด้วยความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นกันเอง และที่สำคัญคือสภาพอากาศที่ใช้ในการทำงาน ต้องทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเย็นสบายสามารถสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้ทุกคนในที่ทำงานมีอากาศที่มีคุณภาพดี และรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน

   11 ต้องสอนงานให้กับลูกน้อง ให้เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทที่ ชี้แจงเป้าหมายที่ลูกน้องต้องทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

   13 ความต้องการของลูกน้อง ก็ไม่ต่างจากความต้องการของตัวเองมากเท่าไหร่  นั้นคือต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานดังนั้นการเป็น หัวหน้างานที่ดี ต้องเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถให้กับลูกน้องมากยิ่งขึ้น หากมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าในอาชีพการงาน ก็ควรสนับสนุนพวกเขาให้ได้รับการโปรโมทหรือการเลื่อนตำแหน่งให้ดีกว่าที่เขาทำอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังต้องใช้ วิธีการมอบงานที่ท้าทายให้กับพวกเขาได้เรียนรู้ในหน้าที่ใหม่ๆ

   14 การเป็นตัวอย่าง เทคนิคในการการสอนลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นคือ การแสดงเป็นบุคคลต้นแบบ การเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติในด้านดี ให้ลูกน้องเห็นแล้วลงมือทำตาม เป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างหมดใจ หัวหน้าจะสอนคนอื่นในวิธีที่ถูกต้องไม่ได้ หากตนเองยังปฏิบัติตนที่ผิด

   15 สร้างความคาดหวังให้ลูกน้องได้รู้ว่า สิ่งที่กำลังมือทำนั้น ต้องทำในสิ่งที่ดีและกำลังสร้างชิ้นงานที่ดีที่สุด มีคุณภาพมากที่สุด

   16 ให้การสนันสนุน เป็นไปไม่ได้ที่ลูกน้อง จะลงมือทำด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ หัวหน้างานที่ดี ต้องคอยช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นจุดด้อย ควบคู่ไปกับบอกให้พวกเขาได้รู้จุดเด่นของตนเอง

   17 การสื่อสาร การมอบหมายงาน การตั้งเป้าหมายให้กับลูกน้องต้องมีความชัดเจน  ต้องสามารถตอบถามได้อย่างไร้ข้อสงสัย

   18 การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลัง สิ่งสำคัญคือ มีรูปแบบการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกน้องได้ ทำให้รู้น้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะทุกคนไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซาก การแก้ไขปัญหาจะเป็นบทเรียนใหม่ที่กลายเป็นประสบการณ์ หากพวกเขากำลังทำ ในสิ่งที่ผิดพลาดยังมีหัวเป็นที่พึงของตนเองได้ ทำให้พวกเขากล้าคิด กล้าทำมากยิ่งขึ้น งานที่กำลังลงมือทำในที่สุดก็จะสำเร็จได้

  19 โฟกัส (Focus)   หน้าที่ ภาระกิจสำคัญและสิ่งจำเป็นต้องทำสำหรับหัวหน้างานนั้น มักมีจำนวนมาก แต่หัวหน้างานที่ดี ต้องสามารถตัดสินใจว่า จะต้องลงมือทำสิ่งสำคัญเร่งด่วนอันไหนก่อน แล้วค่อยลงมือทำงานชิ้นถัดไป

  20 แรงกระตุ้น ในการทำงานต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทีมงานและลูกน้อง จะสามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปโดยสวัสดิภาพ การเผชิญกับปัญหาอุปสรรคย่อมมีความเครียด ย่อมหมดแรงในการทำงานเป็นธรรมดา แต่หน้าที่ของหัวหน้าต้องสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมได้ ให้ทีมสามารถลุกขึ้นจากความท้อแท้ได้เร็วที่สุด

บทความที่น่าสนใจ ผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำ

คลิปพัฒนาตนเองในการทำงาน https://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM&t=314s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *