อาชีพที่ชอบ VS อาชีพที่ใช่สร้างรายได้แบบ passive income

              อาชีพที่ชอบ ทำให้ชีวิตดีจริงหรือไม่  อาชีพที่ชอบอาจจะทำให้เราไม่สามารถสร้างความสุขได้อย่างที่คิดและคาดหวัง เพราะ อาชีพที่ชอบ บางอย่างให้ผลตอบแทนสูง  แต่เราต้องแลกกับการสูญเสียอีกหลายๆด้าน เช่น CEO ผู้บริหาร มนุษย์เงินเดือนเก่งๆ  ถึงมีเงินแต่ก็ไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อการดูแลตนเองและครอบครัวได้  หรือต่อให้มีอาชีพที่ชอบซึ่งทำให้เราเวลาเหลือเฟือ อย่างเช่น ศิลปินหรือนักศิลปะใส้แห้ง  ที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิต ขาดอำนาจเงินในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า  เพื่อการดำรงชีพหรือว่าจะซื้อสินค้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายในชีวิตได้  จึงทำให้อาชีพที่ชอบหลายๆอาชีพ ไม่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตได้

        ผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ชอบกว่าจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่ง ต้องผ่านกระบวนพิสูจน์ ต้องมีคุณสมบัติหลากหลายรอบด้านและเพียงพอที่จะได้รับชัยชนะ แล้วยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆ  ย่อมต้องมีความมานะบากบั่น มีความเพียรพยายามและทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อแรงกาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ ชีวิตก็ยังไม่มีความสุข

               เพราะปัจจัยที่ทำสร้างความสมดุลแห่งชีวิตก็คือ เงินและเวลา เมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ก็มักจะสร้างปัญหาให้แก่พวกเรา ทำให้มีคุณภาพชีวิตไม่ดี ” ดังนั้นการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ  ควรต้องเลือกอาชีพที่ใช่ มาก่อน อาชีพที่ชอบ ”  เพราะอาชีพที่ใช่ เป็นงานที่สามารถสร้างเงินแล้วยังมีเวลา สำหรับการดูแลตัวเองและสามารถดูแลคนที่เรารักได้  อาชีพที่ใช่ในที่นี้เรียกว่า อาชีพที่” สร้างรายได้แบบ passive income ” ซึ่งเป็นอาชีพที่ลงมือทำงาน จนถึงขั้นประสบความสำเร็จแล้ว สามารถหยุดทำงานได้ แล้วยังมีรายได้หรือมีเงินแบบไม่หยุด

              ในบทนี้ขอนำเสนอหลักแนวคิด และคุณสมบัติพื้นฐานของการประกอบอาชีพที่ใชเพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income ให้ประสบความสำเร็จ  โดยทั่วไปๆแล้วคนเราจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ การประกอบอาชีพ

                ผู้ที่ทำอาชีพที่ใช่และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็จะต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ  ที่จะช่วยทำให้พวกเขามีลักษณะนิสัย ทัศนคติและทักษะความชำนาญ  ที่เกิดจากประสบการณ์ ซึ่งได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาด จนกระทั่งสามารถทำงานใหม่ๆ ให้บรรลุผลลัพธ์สำเร็จได้ตามเป้าหมาย

      แนวคิดและหลักปฏิบัติขั้นต้นของผู้ที่จะทำอาชีพที่ใช่สร้างรายได้แบบ passive income   ซึ่งเริ่มต้นจากแนวความคิด ในการสร้างแรงบันดาลใจ มี  4 ประการดังนี้

อาชีพที่ชอบ

อาชีพที่ชอบ VS สร้างรายได้แบบ passive income

        1. มีแรงจูงใจ ( Motivation ) การสร้างแรงจูงใจ เป็นการสร้างแรงปรารถนา หากต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความใฝ่ฝัน เป็นคนมีเป้าหมาย และการลงมือเตรียมความพร้อม สำหรับรอรับโอกาสแห่งความสำเร็จ ที่จะได้รับความฝันนั้นมา  ต้องเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความกระหายใคร่อยากที่จะเรียนรู้ มีพลังสร้างแรงกระตุ้นให้ตนเอง ในการค้นหาระบบและธุรกิจหรือ อาชีพที่ใช่ที่สามารถ สร้างรายได้แบบ passive income ได้

      2. ชอบเป็นนักลงทุน ( Investment ) การลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่  จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง แต่ในปัจจุบันปัจจัยด้านเงินทุนนั้น  ไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอับดับแรกๆ ของการลงทุน  ดังนั้นขั้นเริ่มต้น ควรให้เวลาส่วนใหญ่กับการสร้างทรัพย์สินให้แก่ตนเองนั่นคือ “การศึกษาหาความรู้  เพราะความรู้คือทรัพย์สินที่มีอำนาจแห่งความสำเร็จ ซึ่งการลงทุนด้านความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำแต่ให้ผลประโยชน์สูง แล้วนำองค์ความรู้ที่ศึกษาในด้านต่างๆเป็นอย่างดีแล้ว ไปใช้ประกอบการลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สิน  ”

         การสร้างองค์ความรู้ ในอาชีพที่ใช่ที่เราสนใจ ต้องสร้างความเข้าใจในศาสตร์และหัวใจสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินธุรกิจนั้นๆเป็นอย่างดี  แล้วนำองค์ความรู้ที่ตกผลึกเหล่านั้นไปสร้างทรัพย์สินและสร้างประโยชน์ต่างๆ ตามที่เราต้องการ  ตัวอย่างเช่น  หากป็นนักลงทุนในหุ้น ก็จะต้องมีความรู้ในการเลือกหุ้นที่ดีได้   อยากมีอิสรภาพทางการเงินต้องมีความรู้ 2 ด้านคือ ความรู้ทางการเงินและการลงทุน

     3. เข้าใจทักษะการผ่อนแรง ( Leverage ) การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยเวลาและทักษะการบริหารคน  แล้วยังต้องมีปัจจัยด้านอื่นๆอีกมากมาย แต่ยังมีวิธีร่นระยะเวลาในการเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จเร็วขึ้นได้ 

         ด้วยการเรียนรู้และการคัดลอกแนวคิด วิธีกลงมือปฏิบัติ จากคนอื่นที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว  ด้วยการเอาตัวคุณเองไปอยู่ใกล้กับคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เราเช่น การเข้าร่วมอบรม ฟังสัมมนา  การอ่านหนังสือ และยังมีเทคนิคหนึ่งที่ช่วยสร้างการผ่อนแรงได้ง่าย คือการประกอบอาชีพหรือการทำธุรกิจในลักษณะเครือข่าย ซึ่งก็สามารถผ่อนแรงและเวลาลงได้เช่นกัน 

     4. การปฏิบัติงานตามแผน ( Action to Plan) แน่นอนการที่ทุกอย่างจะสำเร็จได้   ต้องลงมือทำถึงจะประสบความสำเร็จได้ เพราะความสำเร็จ   ต้องอาศัยการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น มีความอุตสาหะและมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง ถึงแม้จะพบกับความพ่ายแพ้บ้าง   

          ตามกฎธรรมชาติ ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต จะต้องพบกับการแพ้บ้าง ชนะบ้าง  เพียงแต่ในเวลาที่แพ้ต้องยืดหยุ่น ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้  ต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์ว่า ความล้มเหลวเหล่านั้นมีสาเหตุเพราะสิ่งใด  จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทัน ก็จะไม่เกิดความท้อแท้และสิ้นหวัง  ให้มองไปข้างหน้า หากล้มลงก็เพียงแค่ปัดฝุ่นแล้วก้าวต่อไปๆ Next. Next…

         ถึงแม้การลงมือทำมันยาก จงสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่ายักษ์ในตัวของคุณมีจริง ให้คิดว่าเรามีหน้าที่เพียงแค่ ทำให้ยักษ์มันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล ด้วยการปลุกพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพที่ตนเองมี เชื่อมั่นว่า บนโลกนี้เราไม่แพ้ใคร ให้คิดว่า คนอื่นทำได้ เราทำได้  เพื่อสร้างพลังบวกให้มีในจิตใต้สำนึกทุกๆวัน

          รูปแบบรายได้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ คนที่ต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินเรียกว่า การมีรายได้แบบ Active Income  ( อาชีพที่ชอบ )  ส่วนคนที่ลงมือทำงานหรืออาชีพใดบางอย่างจนประสบความสำเร็จแล้ว สามารถหยุดทำงานได้ โดยที่รายได้ไม่หยุด เรียกว่า รายได้แบบ passive income ( อาชีพที่ใช่ )

คุณสมบัติผู้ที่ประกอบ อาชีพที่ชอบ VS อาชีพที่ใช่

อาชีพที่ชอบ   คนฝั่งซ้าย (E,S):Active Income

อาชีพที่ใช่ คนฝั่งขวา (B,I): สร้างรายได้แบบ passive income

มี ความกลัว เป็นตัวขับเคลื่อน

มี ความฝัน (ความใฝ่ฝัน) เป็นตัวขับเคลื่อน

ยึดติดกับงานประจำ

มองหาโอกาส

ชอบหาความมั่นคง

มองหาความมั่งคั่ง ชอบค้นหาวิธีในการสร้างเงิน มากกว่ามองคุณค่าของเงิน

มีความกลัวปิดบังโอกาส (กลัวล้มเหลว)

มีความกล้า ชอบค้นหาโอกาสบนความเสี่ยง

รายได้จำกัด มีรายได้ทางเดียว

รายได้ไม่จำกัด มีรายได้หลายด้าน

ทำงานให้คนอื่นรวย

ทำงานสร้างทรัพย์สินให้ตัวเอง ชอบลงทุนในการสร้างทรัพย์สิน

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

มีเป้าหมายชีวิต คิดชัดเจน ตัดสินใจและลงมือทำ

มองเห็นปัญหาอุปสรรค

มองเห็นโอกาส และทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมาย

ไม่เข้าใจคำว่า ทรัพย์สิน หนี้สิน

เข้าใจคำว่าทรัพย์สิน – หนี้สิน

เข้าใจว่าหนี้สิน เป็นทรัพย์สิน(บ้าน,รถ)

ลงทุนสร้างทรัพย์สิน แล้วให้ทรัพย์สินทำงานสร้างเงินให้เป็นกระแสเงินสด

ไม่ใส่ใจความรู้ทางการเงิน การลงทุน ไม่มีความรู้ทางการเงิน

มีความรู้ทางการเงิน ชอบเรียนรู้วิธีการสร้างเงิน และวิธีให้เงินทำงาน

ทำงานเพื่อเงิน ใช้แรงและเวลาเพื่อให้ได้เงิน

ทำงานเพื่อเรียนรู้ ค้นหาวิธีให้เงินทำงานหนักแทน การใช้แรงงานแลกเงิน

คิดถึงความเสี่ยง

คิดถึงความน่าเสี่ยง น่าลงทุน ชอบการวิเคราะห์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

ชอบยึดติดกับอดีต ยึดติดกับสิ่งเก่า

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและชอบค้นหาข้อมูลใหม่ๆ

ลงทุนในสิ่งที่เห็น

ลงทุนในสิ่งที่คิด ว่าเป็นโอกาส กล้าเสี่ยงเมื่อมีข้อมูลสนับสนุน

ลงทุนให้คนอื่น (ใช้เงินผ่อน)

ลงทุนให้ตนเอง (มีความรู้ทางการเงิน) เอาตัวเองไปเรียนรู้ทางการเงิน

ไม่มีแผนงาน ดำเนินชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

แผนงานชัดเจน รู้ว่ากิจกรรมที่กำลังทำอยู่ จะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน

ดำเนินชีวิตด้วยตัวเอง

มีที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญการเงินการลงทุน

ชอบออกความเห็น

ชอบค้นหาความจริง  สามารถรู้ที่ไปที่มาของข้อมูลได้

     เกร็ดเล็กๆน้อยๆ เมื่อไรถึงจะประสบความสำเร็จได้เหมือนคนรวยๆ  คนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเขา จะคิดจะพูดจะทำอะไร มันช่างง่ายไปหมด นั้นคือการคิดของคนโดยส่วนใหญ่ทั่วไป รวมถึงตัวผมเองก็มักจะคิดเช่นนั้น

        แต่พวกเราก็ควรลดละเลิกความคิดนี้ไปได้เลย เพราะกว่าพวกเขา จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ พวกเขาต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่มากแค่ไหน เพราะคนที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน ต้องเคยพบกับความล้มเหลวมาแล้วมากมาย ซึ่งบางคนอาจจะจำไม่ได้เลยว่า เคยล้มมาแล้วกี่ครั้ง แต่พวกเขาก็ไม่คิดล้มเลิก  จึงทำให้เขาเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้น แล้วสุดท้ายก็กลายเป็ยผู้ได้รับชัยชนะ

     ในบทถัดไป จะขอเสนออาชีพที่ใช่ของคนฝั่งขวาทำ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แบบ passive income ในรูปแบบต่างๆ 

อ่านต่อ ตอนที่ 3

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *