เป้าหมาย คือ กระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จในการทำงานและชีวิต

 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมาย

            การใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย เปรียบเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวมากๆ แล้วในเวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้  เราจะไม่สนใจว่าสิ่งทีกินเข้าไปนั้น มันจะให้คุณค่าสารอาหารดีๆมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดโทษต่อร่างกายตามมาก็เป็นไปได้ เพราะความหิวทำให้ขาดสติในการคิดวิเคราะห์  ซึ่งแท้จริงแล้วนิยามคำว่าอาหารหมายถึง สิ่งที่กินเข้าไปแล้วต้องให้ประโยชน์ต่อร่างกาย  แต่ ณ.เวลานั้น เราจะมองอาหารเพียงแค่ สิ่งที่สามารถบรรเทาความหิวโหยได้เท่านั้นเอง

            การไม่มีซึ่งเป้าหมาย หากจะให้ยกตัวอย่างแล้ว ก็เปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้ ที่ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องลงทุนมากมาย ตั้งแต่การซื้อกล้าพันธ์ เกิดต้นทุนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลเอาใจใส่ รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย จนกระทั่งต้นไม้นั้นโตขึ้น  แล้วเราก็ตัดมันทิ้งไป ซึ่งจะให้กลับมาคิดจะพบว่า เราไม่ได้อะไรจากต้นไม้นั้น   แต่แท้จริงแล้ว ต้นเหตุมันเกิดจากเราต่างหาก ที่ไม่รู้ความต้องการหรือผลประโยนช์จากต้นไม้นั้น  ว่าต้องการอะไร จะต้องการผล ลำต้นหรือต้องการเพียงแค่การให้ร่มเงา

              ดังนั้นการไม่มีเป้าหมาย จึงกลายเป็นการสูญเปล่า ต้องเสียทั้งเงินลงทุน เวลาและโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งการสูญเสียเวลามันมีมูลค่ามหาศาล  เวลาจะหมุนไปข้างหน้าเสมอ โดยเวลาในปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีต ที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดๆได้

เป้าหมาย คือ

เป้าหมาย คือ

เป้าหมาย คือ อะไร

             เป้าหมาย คือ ความมุ่งหมาย ความตั้งมั่นหรือเรียกง่ายๆว่าความฝัน อยากได้หรือต้องการบางสิ่งบางอย่างตามเจตนา ซึ่งเป้าหมายจะเป็นตัวชี้นำหรือเป็นเข็มทิศ เป็นขวัญกำลังใจ ในการลงมือทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามแผนจนบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเป้าหมายที่ดีจะประกอบด้วยพลังแห่งความหวังและแรงจูงใจ ความฮึกเหิม และการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่จะมาขวางกั้นความสำเร็จแห่งการได้รับชัยชนะ

             ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายนั้นมีมากมายอาทิเช่น

   1) สามารถสร้างพลังและสร้างแรงกระตุ้นให้ตนเอง โดยจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ยิ่งเป้าหมายใหญ่ยิ่งมีพลังมาก

   2) เป้าหมายจะเป็นตัวชี้นำ ไปสู่การวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ให้สามารถเรียงลำดับก่อนหลังในการปฏิบัติงานได้

    3) การกำหนดเป้าหมาย จะช่วยพัฒนาและการสร้าทักษะการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลได้

    4) การตั้งเป้าหมาย ช่วยทำให้ตนเองได้รู้ว่า ณ. ปัจจุบัน  มีช่องว่างที่ยังทำให้ ไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด  เพื่อจะได้รู้ว่าการลงมือทำในปัจจุบันนั้น  ช้าไป-เร็วไป จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานต่างๆ  เพื่อให้แล้วเสร็จได้ตามแผนที่กำหนด

    5) เป้าหมายจะสร้างความสำเร็จในชีวิต เพราะคนที่มีความฝันคือคนที่มีพลังจิต ซึ่งความสำเร็จในชีวิตจะประกอบด้วย  พลังจากจิตใจ 60% และพลังจากความรู้ในด้านนั้นๆอีก 40 %

วิธีตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ เป้าหมายชีวิต SMART

            การได้รู้ว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ  แตว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายที่ดีนั้นย่อมสำคัญมาก วิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีคือ เป้าหมายนั้นต้องสามารถชี้ชัด เจาะจง ต้องรู้และเข้าใจสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นๆคือสิ่งใด ต้องชัดเจน ต้องสามารถวัดได้ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถลงมือทำและประสบความสำเร็จได้ เป็นจริงได้  ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอุดมการณ์ และเป้าหมายต้องกำหนดระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน

OBJECTIVE MODEL ที่เรียกว่า S.M.A.R.T สมาร์ทซึ่งแปลว่า เท่ห์ สมบูรณ์แบบ

S:    Specification       หมายถึง การชี้เฉพาะ การเจาะจง การระบุได้ว่าสิ่งที่ต้องการคือสิ่งใด

M:  Measurement       หมายถึง การวัดได้ มีหน่วยของการวัด

A:   Achievable            หมายถึง ทำได้ ประสบความสำเร็จได้ อ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

R:   Realistic                     หมายถึง เป็นจริง เป็นไปได้

T:  Time: Time frame   หมายถึง เวลา มีกรอบเวลาในการทำอย่างชัดเจน

เป้าหมาย คือ กระบวนการปลูกความฝันและเป็นสิ่งชี้วัดความสำเร็จในชีวิต

                คำว่ากระบวนการหมายถึง วงจรที่เริ่มต้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นจะได้รับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

              องค์ประกอบของกระบวนการคือ ปัจจัยป้อนเข้า-กระบวนการหรือการลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง-ปัจจัยนำออก  ซึ่งทุกๆเป้าหมายในชีวิตยังมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

             กระบวนการหรือขั้นตอนบรรลุเป้าหมาย เป็นวิธี ปลูกเป้าหมาย ให้ไปสู่ขั้นความสำเร็จดังต่อไปนี้

     1. ขั้นเตรียมความพร้อม  แน่นอนมนุษย์ทุกๆคนไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้ ตอนที่จะเกิดไม่สามารถรู้ได้ว่าพ่อ-แม่ จะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งคนใดบนโลกนี้ ดังนั้นขั้นตอนการปลูกเป้าหมาย จึงต้องรวมเอาสถานภาพแวดล้อมของครอบครัว ถิ่นกำเนิด พรสวรรค์ ความสามารถเฉพาะตน จุดแข็ง ความชอบ ความหลงใหล ความท้าทาย การสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิต  บางคนมีฐานะร่ำรวย แต่ก็มีอีกหลายๆ คนที่ขัดสน ไร้เงินทอง ไร้โชคลาภวาสนา การทำงานที่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะมีโอกาสก็ไม่มีปัญญาในการคว้าไว้ ปล่อยโอกาสให้เสียไปต่อหน้าต่อตา

        ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้ง พฤติกรรม ความพากเพียร ทัศนคติ ความคิดในการดำเนินชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ  แล้วยังมีสิ่งอื่นที่ๆคนมีเป้าหมายในชีวิตต้องพิจารณาคือ  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จิตใจต้องได้รับการเตรียมความพร้อม คนที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้มักจะจมอยู่กับตัวปัญหา

        ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเสียคนรักไป เนื่องจากเขาไปมีคนรักใหม่ ก็จะผูกพันธ์อาลัยก็อาจจะแสดงอาการต่างนานาเช่น การทำร้ายตัวเอง การทำตัวให้เป็นคนเกเร ใช้ชีวิตที่รันทด จมอยู่กับความทุกข์เพียงคนเดียว มกหมุ่นอยู่กับความทรงจำคิดถึงแต่ภาพในอดีต ทุกๆอย่างมันหยุดชะงักงันไปหมด

          ดังนั้นขั้นตอนเตรียมความพร้อมต้องได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสะสมประสบการณ์ที่ดี ต้องศึกษาความรู้ เพิ่มทักษะความสามารถ  โดยเฉพาะความรู้ในการพัฒนาตนเอง ต้องฝึกฝนทักษะใช้ความคิด สะสมความคิดสร้างสรรค์ไว้ในจิตใต้สำนึกให้มากขึ้น  เพื่อเอาชนะความคิดไม่ดี  ฝึกฝนตนเองและเรียนรู้ที่จะเผชิญกับปัญหา ต้องคิดว่าทุกปัญหาเกิดขึ้นได้ เราก็สามารถแก้ไขได้

     2. ขั้นกำหนด เป้าหมาย เลือกสิ่งที่ต้องการของชีวิต ตั้งเป้าหมาย  ด้วยการค้นหารูปแบบความต้องการที่แท้จริงของชีวิต  ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังค้นหาเป้าหมาย  ถึงแม้ว่าความฝันนั้นจะเป็นเพียงแค่ความคิด ถึงแม้ว่าเป้าหมายยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่เด่นชัด แต่บางส่วนของเป้าหมายมันได้ปรากฏออกมาให้เห็นแล้ว ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเริ่มกำหนดเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนแล้ว เพราะสมองและพลังจิตสามารถประมวลภาพแห่งจินตนาการได้ จากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ในอดีต ซึ่งถูกส่งผ่านมาพร้อมๆกับขั้นตอนเตรียมความพร้อม ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตและในอนาคตก็ยังมาไม่ถึง จงคิดเสมอว่าทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุด

     3. ขั้นเติบโต การลงมือตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เจริญเติบ เป็นการส่งท่อน้ำเลี้ยงให้กับเป้าหมาย ไม่สำคัญว่าตนเองจะทำงานอะไร เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าจะเป็นคุณครู เป็นวิศวะกร เป็นแพทย์ ก็ย่อมต้องผ่านกระบวนการ การลงมือทำให้เป้าหมายนั้นๆเป็นจริง

        ทุกๆเป้าหมายย่อมมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันทั้งหมด แต่จะแตกต่างก็เพียงแค่วิธีการ ขั้นตอนรวมทั้งองค์ประกอบพื้นฐานของแต่ละคนในขั้นเตรียมพร้อมเท่านั้น ที่ทำให้จุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายนั้นแตกต่างกัน

         ปัจจุบันคือ ต้องเรียนรู้ความเป็นตัวตน สิ่งที่เราเป็นอยู่หรือทำอยู่  หากไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย จึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาตนเอง ต้องมีการศึกษาหาเพิ่มความรู้  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ต้องเพิ่มทักษะความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพ ต้องสร้างเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง

        เป้าหมายก็เปรียบเสมือน เม็ดมะม่วงหิมพานต์สำเร็จรูป โดยเม็ดมะม่วงจะได้จากการเก็บผลสุกจากต้นมะม่วง ซึ่งการเก็บผลสุกของมะม่วงได้ก็เท่ากับว่า สำเร็จไปแล้ว 1 ขั้นตอน

         การเจริญเติบโตของเป้าหมาย ต้องผ่านการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจคือ การรู้ว่าตัวเองว่า จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้อะไร ซึ่งจะทำให้เราได้รู้ว่า เป็นต้นไม้ต้นนั้น  ต้องได้รับการดูแลอย่างไร เช่น ดินที่ปลูกต้องเป็นอย่างไร ใช้ปุ๋ยสูตรอะไร ช่วงเวลาที่จะให้น้ำใส่ปุ๋ย เป็นต้น

         เช่นเดียวกับเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ต้องเน้นที่จุดแข็งของตนเอง ต้องฝึกฝนใช้พรสวรรค์และความสามารถที่ตนเองมี เชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพที่ตนเองมี แล้ว ดึงทักษะออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

          คนที่ได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จในชีวิตโดยส่วนใหญ่ มักจะมีความขยันหมั่นเพียร ทำในงานที่เราได้ตัดสินใจได้ดีที่สุด คิดเสมอว่า งานที่ทำต้องเป็นที่หนึ่งเสมอ งานที่ทำต้องมีคุณภาพ ไม่มีใครทำได้ดีเท่าเรา เชื่อมั่นในงานที่ทำ ศรัทธาในอาชีพที่ใช่ การเติบโตของเป้าหมายคือ การก้าวทีละขั้นของความสำเร็จ การรับใช้บางสิ่งบางในปัจุบัน คือการรอคอยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งนั้นคือ ผลลัพธ์ของเป้าหมาย

     4. ขั้นรู้เป้าหมาย กระบวนการปลูกเป้าหมาย ไม่สามารถสำเร็จได้เพียงแค่ การลงมือครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตทั้งชีวิต บางคนพบเป้าหมายชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่สำหรับบางคน กว่าจะพบเป้าหมายชีวิตที่ตนเองต้องการได้ ก็ตกอยู่ในช่วงอายุใกล้ถึงฝั่งแล้ว

           เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนสามารถมีความสุขในชีวิตที่เรียบง่าย บางคนกว่าจะมีความสุขกับชีวิตได้ ต้องมีความสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสะบายในชีวิตได้ทุกอย่างก่อน

          ตัวอย่างความสำเร็จจากการตั้งเป้าหมาย

              การตลาดคือ การขายสินค้าให้ครองแชมป์อันดับหนึ่งของกลุ่มประเภทสินค้า

             เป้าหมายของการผลิตสินค้าคือ การผลิตสินค้าที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามแผน มีต้นทุนต่ำ

              ความสำเร็จ จากการตั้งเป้าหมายของการแสดงละครคือ เรตติ้งมีจำนวนคนที่ติดตามสูงที่สุด

              เป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นจากคนอื่น เป็นเป้าหมายการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อการดำเนินธุระกิจของเจ้านายให้เจริญเติบโต  เป้าหมายและความสำเร็จเป็นของคู่กัน คนที่มีความฝันคือ คนมีความหวัง มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจ เป็นคนที่สร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาในความรู้ความสามารถที่ตนเองมี มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่อให้ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ก็คิดบวกคิดสร้างสรรค์ ใช้เป้าหมายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความกล้าที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

      แต่ก็อีกนั้นแหละ ยังมีอีกหลายๆชีวิต  ยังใช้ชีวิตแบบไปวันๆ เพราะไม่เคยตั้ง เป้าหมายในชีวิต   เพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ต้องผ่านกระบวนการและสถานการณ์  ที่เป็นเฉพาะของแต่ละคน  เพื่อค้นหา เสียงเรียกร้องในตนเอง สร้างเป้าหมาย เปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นความสุข คนทุกคนต้องผ่าน 4 ขั้นตอนของการสร้างเป้าหมาย ให้ปรากฏออกมาในชีวิตเสมอ การมีเป้าหมาย จะทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นบทเรียน การศึกษาจากประสบการณ์ จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้ จากการใช้ทักษะจริง คนที่ประสบความสำเร็จมากมาย สำเร็จได้จากความฝัน วัตถุประสงค์ ของการตั้งเป้าหมาย คือ สิ่งชี้นำสู่ ความประสบสำเร็จของชีวิต

บทความที่น่าสนใจ ปลุกพลังบวกให้ตนเอง ด้วยตัวเอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *