เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำเนินชีวิต

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบการสื่อสาร ทำให้ผู้คนต่างพยายามที่จะก้าวเดินให้ทันกับความทันสมัย เกิดการแก่งแย่งแข่งขันจนบางครั้ง ทำให้ชีวิตไม่มีความสมดุล  ถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ตาม หากมีสิ่งใหม่ๆ สินค้าใหม่หรือสินค้าเดิมแต่ออกรุ่นใหม่ ก็จะกระตุ้นกิเลส จนทำให้คนเราขาดการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ  ใช้เงินและใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแบบสุดโต่ง  อาจจะกลายเป็นคนล้มเหลวในชีวิตได้
วันนี้ Besterlife.com ขอน้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำริ  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลานานมากกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและภายหลังทรงได้เน้นย้ำ แนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวทางการดำเนินอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในแง่การพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ รอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการนำวิชาการต่างๆมาปรับใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกันจะต้องมีการสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ 

ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร มีสติปัญญา มีความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทาง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำริชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยนี้  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ดำเนินกิจการงานต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย มีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน  หากนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ประเทศชาติ  มีประชากรที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีความมั่นคงมีความสุข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง กับการดำเนินชีวิตมีดังนี้

1 ความมีเหตุผล การใช้ทุกอย่างในชีวิตอย่างมีเหตุผลคือ พอเพียงไม่ใช่ไม่ใช้เลย แต่เราต้องใช้ทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าเท่ากับการประหยัดนั้นเอง และการประหยัดมัน จะทำให้เกิดความมั่นคงไปในตัว

2 ความพอประมาณหมายถึง ต้องใช้อย่างประหยัด ใช้ให้พอดีเท่าที่จำเป็น  โดยนำทรัพยากรที่มีไปใช้สร้างประโยชน์ ซึ่งผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วและใช้ไม่เกินตัว  

3 มีภูมิคุ้มกัน ในยามที่ตนเองมีรายได้มากๆ ก็ควรเก็บออมหรือแบ่งส่วน ควรใช้เท่าที่จำเป็นและเหลือจากนั้นก็ควรมีการเก็บออมหรือไม่ก็นำไปลงทุนไว้ใช้ยามเกิดวิกฤต การทำเช่นนี้จะทำให้เรามีจิตสำนึกและภูมิคุ้มกันที่ดี

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางให้ฝ่าพ้นวิกฤตไปได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์มีความหมายครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

บทความที่แนะนำ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีพัฒนาตนเองให้รุ่งเรื่องและประสบความสำเร็จ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *