พัฒนาอาชีพ ทำงานอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ทำ

            การวางแผนและการ พัฒนาอาชีพ Career สายอาชีพ คืองานที่แต่ละคนทำตลอดชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก หรืออาจเปลี่ยนไป ทำงานที่มีลักษณะคล้ายกันและใช้คุณสมบัติเหมือนกันได้ การเข้าสู่สายอาชีพหนึ่ง ๆ ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพนั้นพอสมควร ผู้มีวิชาชีพต้องเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย และต้องมีใบประกอบวิชาชีพจึงจะทำงานนั้นได้ เช่น ครู หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ไม่สามารถสอนหนังสือได้ วิศวกร แพทย์ พยาบาลหากไม่มีใบประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้

พัฒนาอาชีพ

พัฒนาอาชีพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนาอาชีพ
• ลักษณะงาน เป็นสายงานหลัก หรือสายงานรอง เพื่อการแบ่งปันทรัพยากรที่มีให้ตรงกับเป้าหมาย กับความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตนเองให้สูงขึ้น
• ลักษณะงานและความสนใจ ควรจะเลือกทำงานที่ตนเองชอบและวางแผนให้ตนเองได้ดีกว่า ควรแยกแยะสายอาชีพตั้งแต่เรียนหนังสือ ค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง แล้วใช้ต้นแบบ คนต้นแบบเพื่อสร้างกำลังใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพที่ตนเองสนใจ
• ความฝันและเป้าหมาย ความฝันคือกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองมีแรงกระตุ้น มีความเพียรที่จะทำงานด้วยกำลังความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องจนไปสู่ความสำเร็จในสาอาชีพได้

ขั้นตอนการประสบความสำเร็จในสายอาชีพ มี 5 ขั้นตอน
• ขั้นเจริญเติบโต หากแน่ใจว่าตนชอบหรือมีความชำนาญด้านใด มองความเจริญเติบโตก้าวหน้าในงานนั้น
• ขั้นสำรวจอาชีพที่อยากเป็น เมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมและดูว่าตนเองทำได้หรือไม่
• ขั้นการเข้าสู่อาชีพ การเข้าอาชีพที่ชอบจะทำให้สนุกกับงานและสามารถก้าวหน้าต่อไปได้
• ขั้นของการปรับเปลี่ยน จุดเริ่มต้นทำงานมีความสำคัญมาก หากไม่ชอบงานที่ทำและใช้เวลาไปไม่มาก ก็ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่
• ขั้นการออกจากอาชีพ การทำงานในอาชีพใดย่อมมีจุดสิ้นสุดหรือขั้นสุดท้ายของการทำงานเสมอ หรือที่เรียกว่าการเกษียณ

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำ
• Select Your Job Cautiously เลือกงานอย่างพิถีพิถัน ต้องรู้สิ่งที่ตนเองชอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีพได้ในปัจจุบัน
• Do Good Work ทำงานดี และเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องเหมาะสมกับงาน
• Present the Right Image เป็นตัวของตัวเอง
• Learn the Power Structure ต้องรู้ว่าผู้ที่มีอำนาจในหน่วยงานคือใคร เพื่อให้เขาช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป
• Gain control of organization resources ทำงานต้องรู้โครงสร้างองค์กร พนักงานใหม่หรือพนักงานธรรมดาไม่สามารถควบคุมใครได้ แต่ Power Structure สามารถช่วยให้ควบคุมทรัพย์สมบัติ (เช่น วัสดุอุปกรณ์) ของบริษัท ทำให้มีผลงานและประสบความสำเร็จ
• Stay Visible ต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ เลือกที่จะอยู่ในสถานที่ตนเองมีความสำคัญ
• Don’t stay too long in your first job อย่าทำงานที่เดียวนานๆ ต้องเปลี่ยนงานเรื่อยๆ เพื่อให้มีประสบการณ์หลากหลายขึ้น การมีความรู้หลากหลายช่วยทำให้การตัดสินใจและการตอบสนองปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• Find mentor ต้องมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง การมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษาช่วยลดโอกาสที่จะผิดพลาดได้
• Support your boss สนับสนุนนาย เพราะนายคือผู้ที่จะสนับสนุนเราเมื่อมีโอกาส
• Stay mobile สามารถโยกย้ายหรือเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โลกปัจจุบันจะโหดร้ายกับคนที่ไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
• Think Laterally คิดขยับขยายไปในระนาบเดียวกัน เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่
• Acquire and continue upgrading your skills เมื่อทำงานแล้วต้องมีทักษะเพิ่มขึ้น ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้มากมายถาม Google รู้ทุกเรื่อง
• Develop a network ต้องสร้างเครือข่าย เพราะผู้บริหารสมัยใหม่ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้

แนวคิด พัฒนาอาชีพ การทำงานให้เจริญก้าวหน้า
1. กล้าพูด กล้านำเสนอไอเดีย เพราะสักวันความคิดของคุณจะเป็นจริงขึ้นมาได้ เมื่อตนเองคิดว่ามีประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น จงอย่ายอมที่จะพูดไอเดียที่ตนเองคิดแบบซ้ำๆ
2. เปิดใจยอมรับฝังความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อให้ตนเองมีความรู้กว้าง และสามารถเปิดโลกทัศน์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้น
3. โฟกัส การทำอะไรโดยไม่มีความชัดเจน ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเป็นการตอบแทน นอกจากเสียเวลาแล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเปล่า ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับ หรือผลงานที่ได้จากการลงมือทำก็จะไม่มีคุณภาพเช่นกัน
4. ต้องมีทีม การทำอะไรได้ด้วยตนเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดีกว่า หากมีทีมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะจะทำให้งานที่กำลังดำเนินอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. แบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ จะช่วยให้เกิดทักษะ ความชำนาญในด้านนั้นมากยิ่งขึ้น และยังสามารถลดระยะเวลา ที่ต้องผ่านการเรียนรู้แบบลองผิด ลองถูกได้ และช่วยให้ตนเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่อาจจะดีกว่าที่ตนเองมีอยู่
6. การบริหารจัดการ ทุกอย่างที่ทำ งานต้องได้รับการจัดการที่ดี เพราะหากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น จะทำให้งานที่กำลังทำอยู่ไร้ประสิทธิภาพและไร้ประสิทธิผล
7. เข้าใจเชิงลึก Inside หากต้องการประสบความสำเร็จในสายอาชีพใด ต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องที่ทำต้องรู้ลึก รู้จริง
8. รู้ตนเอง ต้องประเมินตนเองได้ว่ายังขาดสิ่งใดและจำเป็นต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ทำได้

บทความที่น่าสนใจ พืชเกษตรทำเงิน   เครื่องหยอดเหรียญ Passive Income แบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ 

คลิป เกิดมาทำไม https://www.youtube.com/watch?v=bGZRei9P6XE&t=99s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *