เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นการใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

            โดยคำจำกัดความของคำว่า เป้าหมาย คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความคาดหวัง จากผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ซึ่งสิ่งนั้นๆต้องตรงกับความต้องการ จากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จลุล่วง

            ส่วนคำจำกัดความของคำว่า ชีวิต คือ วัฏจักรการดำรงอยู่  ตั้งแต่กำเนิด เติบโต แก่ เจ็บป่วย แล้วในที่สุดก็ตายแล้วสลายไป เป็นธาตุทั้งสี่ อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ

เป้าหมายชีวิต

เป้าหมายชีวิต

            เมื่อนำคำทั้งสองมาเชื่อมเข้าด้วยกัน เป้าหมายชีวิต คือ ความคาดหวัง ในแต่ละช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งความคาดหวัง ความต้องการและรูปแบบการดำรงชีพนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เช่น ในวัยเด็กก็อยากได้ของเล่น ในวัยรุ่นก็อยากเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีๆ พอถึงวัยทำงานก็ต้องการเงิน มากน้อยขึ้นอยู่การแรงปารถนาของแต่ละคน บางคนอยากมีเงินมากถึง 10 ล้านบาทเมื่ออายุครบ 40 ปี  เพราะจะได้มีเวลาท่องเที่ยว และ มีเวลาได้อยู่กับคนรัก เป็นต้น

             ในวัยเด็กๆ ทุกคนมักมี เป้าหมายชีวิต เป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้ทำไมเมื่อระยะเวลาผ่านไป เราก็มักจะลืมแล้วโยน เป้าหมายนั้นทิ้งไป ซึ่งอาจเกิดจากหลากหลายเหตุผลเช่น ประสบการณ์หรือไม่ก็โชคชะตาชีวิตเล่นงาน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้คนเราไม่สามารถลงมือทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ 

                แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ตัวเป้าหมายชีวิตของเรา มันต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจและมีพลังเพียงพอที่จะพลักดันให้เราลงมือทำ จนถึงขึ้นขั้นแห่งความสำเร็จได้   หากเป้าหมายขาดประสิทธิภาพและไม่ครบองค์ประกอบเช่น เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้  เป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้ เป็นเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จได้ เป้าหมายเหล่านี้คือเป้าหมายที่ไม่มีพลัง

 เป้าหมายชีวิตคือการท้าทายความสำเร็จ

            แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆอยู่อีกมากมาย แต่ข้อเสียของการไม่มีเป้าหมายชีวิต มันได้กลายเป็นตัวปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิต

            เพราะชีวิตเมื่อขาดเป้าหมาย ก็จะถูกปล่อยวาง รูปแบบชีวิต ก็มักจะปล่อยให้มันผ่านพ้นไปวันๆ  ถึงแม้เราจะรู้สึกได้ว่า ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่มันก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไร แต่ชีวิตมันจะไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ชีวิตจึงจมอยู่กับวัฏจักรของความล้มเหลวในชีวิต อตีดเคยมีเป็นอยู่อย่างไรปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นอย่างนั้น นั้นคือ ชิวิตขาดแรงบันดาลใจเพราะขาดเป้าหมายชิวิต

  ความสำคัญของ เป้าหมายชีวิต

              ธรรมชาติชีวิตของคนเราคือการต่อสู้เพื่อการอยู่รอด นั้นหมายถึงทุกๆคนย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางชีวิตเสมอ ปัญหาคือสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้  แต่การแก้ปัญหาจะทำให้เราไปสู่จุดหมาย

            เมื่อไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่รู้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหา ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ปล่อยวาง กลายเป็นคนขาดแรงใจ ไม่มีแรงกระตุ้น ไม่ศรัทธาในความสามารถของตนเอง และไม่สามารถปลุกพลังให้มีการลงมือทำกิจการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ คนไม่มีเป้าหมาย มักเป็นคนขี้แพ้และจมอยู่กับตัวปัญหา เบื่อหน่าย ท้อแท้สิ้นหวัง

           ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เป้าหมายชีวิต มักมีความหึกเหิม มีความพยายาม  เป้าหมายทำให้พวกเขามีพลังงานเพียงพอ ที่จะลงมือทำในสิ่งที่ท้าทายความสามารถ แล้วมันก็มักจะเป็นไปได้ เป้าหมายเป็นพลังแห่งความเพียรพยายามและการเอาชนะปัญหาต่างๆ แต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะลงมือทำทุกๆอย่างแล้ว ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่อง แต่สำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย เมื่อล้มเหลวพวกเขาก็ยังสามารถมองโลกในแง่บวก มีความยืดหยุ่น สามารถยอมรับได้ทั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ และแก้ไขในสิ่งที่เคยล้มเหลวในชีวิตได้

คนที่มี เป้าหมายชีวิต

       ชีวิตของทุกๆคนย่อมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเสมอ คนที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคือผู้ชนะ เป้าหมายชีวิตก็เหมือนกันย่อมต้องเผชิญกับสิ่งเร้าต่างๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงขั้นสำเร็จได้

         การตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพแบบ SMART มันจะเป็นต้นกำเนิดพลังแรงกาย แรงใจและเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง จนสร้างพลังพลักดัน เพื่อการต่อสู้และการเอาชนะ เกิดการแก้ไข เกิดการพัฒนาและมีปรับปรุงตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีความพร้อมเสมอ ที่จะรองรับกับโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ  นอกจากนี้เป้าหมายจะเป็นเข็มทิศชี้นำใ  ห้เรารู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ซึ่งมีกลยุทธ์หนึ่งที่คนสำเร็จต้องมีคือ การส่งเสริมจุดแข็งแล้วค่อยเติมเต็มจุดด้อยของตนเอง

        เป้าหมายชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การวางแผนที่ดีได้ การสร้างเป้าหมายชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากสร้างสมดุลชีวิต ทั้งทางด้านการเงินและการทำงาน  การแบ่งเวลาในแต่ละช่วงชีวิตและการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆในชิวิตได้อย่างเหมาะสม  ทั้งเรื่องส่วนตัว การแบ่งเวลาที่ให้กับงานและครอบครัวได้

เป้าหมายชีวิตคือ ความฝันของตนเอง

เป้าหมาย เป็นความรับผิดชอบของใคร

          ในชีวิตประจำวันของพวกเรา มักคุ้นชินกับการทำตามวัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติตามเป้าหมายของผู้อื่น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป้าหมายนั้นจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตัวอย่างเป้าหมายของการทำงานเช่น สมมติหากเราเป็นคนงานก่อสร้าง  ผู้คุมงานก็มักจะกำหนดว่า วันนี้คุณต้องก่อปูนให้แล้วเสร็จ .x. ตารางเมตร ถ้าคุณเป็นพนักงานฝ่ายผลิต หัวหน้างานก็จะบอกว่า วันนี้คุณต้องทำยอดการผลิตให้ได้จำนวน.x.ชิ้นต่อวัน

         เป้าหมายในการทำงาน คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของคนงาน และเป็นตัวชี้นำไปสู่ภาคการปฏิบัติ นอกจากนี้เป้าหมายในการทำงานยังทำหน้าที่อีกมากมายเช่น เป้าหมายจากวิสัยทัศน์นำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ ใช้ประเมินความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอด เป้าหมายสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นต้น

         เป้าหมายในอาชีพการงานคือ ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า การได้ดำรงตำแหน่งสู่ขั้นสูงสุดขององค์กร เป้าหมายตัวบุคคลคือ ความมั่นคงในอาชีพที่ทำและการได้รับเงินหรือผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

         ทัศนคติแนวคิดในการทำงานที่ดี คือWIN-WIN ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เท่าๆกัน คนทำงานก็หวังเงินเดือนค่าจ้างที่ดี การทำงานให้ผู้อื่น ก็ควรทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจลงมือปฏิบัติด้วยความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนนายจ้างก็ตั้งเป้าหมายอย่างเหมาะที่จะทำให้องค์กรมั่งคั่งมั่นคง

เป้าหมายชีวิต

เป้าหมายชีวิต SMART

    จากข้อมูลเบื้องต้นเราจะพบว่า เป้าหมายนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายที่แย่จะนำไปสู่เส้นทางแห่งความล้มเหลว ส่วนเป้าหมายที่ดีจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ

      เป้าหมายที่ดี มีไว้สร้างแรงบันดาลใจและมีพลัง ดังนั้นเป้าหมายชีวิตต้องคิดให้ยิ่งใหญ่ ไม่คิดเล็ก เพราะมันจะกลายเป็นแรงพลักดันและแรงจูงใจ ไปสู่การลงมือปฏิบัตินั้นๆ ให้เต็มไปด้วยความพากเพียร มีความมุ่งมั่น สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนขั้นได้รับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ  การมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดูแลคนที่เรารักได้  สามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้ ถึงแม้ว่าการมีเป้าหมายใหญ่จะฟังดูเหมือนยากและดูห่างไกลความสำเร็จ แต่เราสามารถแบ่งเป้าหมายย่อยๆ แล้วลงมือทำให้สำเร็จที่ละขั้นได้

           การตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดี ด้วยเทคนิควิธีคิดแบบสมาร์ท : SMART   คำว่า Smart หมายถึง คมสัน มีความเท่ห์ ความสง่า ดูดี  เทคนิคเป้าหมาย SMART คือ ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ สามารถลงมือให้สำเร็จได้ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่โลกแห่งอุดมคติ และต้องกำหนดกรอบระยะเวลาได้   SMART เป็นหลักในการเป้าหมายที่ดี เพราะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาก เพราะมันจะสามารถนำไปสร้างเป็นแผนงานและสร้างกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น  วิธีการตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART มีดังต่อไปนี้

   เป้าหมายชีวิต

S: Specific ความสามารถบ่งชี้ได้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน เช่น รถ BMW  บ้านหลังใหญ่ราคา10 ล้าน หรือต้องการรายได้ 5 แสนต่อเดือน เป้าหมายที่ดีต้องไม่เขียนกำกวมหรือกว้างจนเกินไป เช่น อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น  เพราะคำว่าดีขึ้น ไม่สามารถระบุให้เจาะจงได้ จึงไม่รู้จะชี้วัดความสำเร็จได้อย่างไร

M: Measurable สามารถวัดได้ โดยส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปแบบของหน่วยวัดต่างๆ เป็นวิธีวัดเชิงปริมาณ เป็นตัวเลขได้ยิ่งดีเช่น การมีรายได้เป็นบาท บ้านเป็นหลังเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร การท่องเที่ยวก็ต้องเป็นจำนวนครั้งต่อปีเป็นต้น

A: Achievable สามารถบรรลุหรือทำให้สำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายไม่ควรตั้งในสิ่งที่เป็นอุดมคติมากจนเกินไป  เพราะหากเกินความสามารถของตนเองมากไป เมื่อเผชิญกับปัญหา แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จได้ ก็มักจะกดดันท้อแท้สิ้นหวัง แล้วในที่สุดก็ยอมยกธงขาวและยกเลิกเป้าหมายนั้นไป

        แต่การตั้งเป้าหมายคิดเล็กเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดี่ยวกัน เพราะจะทำให้เสียเวลา เสียโอกาส  ไม่มีแรงผลักดัน ให้ลงมือทำอย่างตั้งใจ  เมื่อเจออุปสรรค ก็มักจะยกเลิกเป้าหมายนั้นไปง่ายๆเช่นเดียวกัน ดังนั้น วิธีการตั้งเป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้  สามารถบรรลุความสำเร็จได้ การตั้งเป้าหมายสามารถเลียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จได้ค้นพบความสำเร็จ  ซึ่งเราสามารถจินตนาการภาพแห่งความสำเร็จจากบุคคลตัวอย่างได้ เป็นวิธีสร้างพลังแห่งความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้

R: Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง ยิ่งมีต้นแบบ ยิ่งมีสถิติผู้ประสบความสำเร็จเป็นข้อมูลประกอบและมีอยู่จริงในปัจจุบัน  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองได้มากยิ่งขึ้น  หรืออาจจะใช้การอ้างอิง หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าเป็นจริงได้  อย่าจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

T: Time Frame ต้องกำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอน ชัดเจน การไม่กำหนดเวลา จะเกิดการผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็อาจจะยกเลิกเป้าหมายนั้นทิ้งไป งานใดที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเรามักจะไม่ลงมือทำ เพราะคิดว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งมากมาย เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชีวิต การเริ่มต้นลงมือทำได้เร็ว จะยังมีเวลาเหลือพอที่ทำให้เราได้ค้นพบกับคำว่า ประสบความสำเร็จในชีวิต

            ตัวอย่าง เป้าหมายแบบสมาร์ท: SMART

http://Besterlife.com จะสร้างเครือข่ายเว็บไซต์ ที่มีผู้ชมเข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คน ภายใน 2 ปี

S: สร้างเครือข่ายเว็บไซต์

M: มีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน

A: สามารถทำให้บรรลุได้  เพราะมีหลายเว็บในปัจจุบันเขาทำได้

R: ปัจจุบันเว็บไซต์ดังๆมีผู้เยี่ยมชมเป็นล้านๆคน

T: ระยะเวลา 2 ปี

           เอาละถ้างั้นก็คงต้องเริ่มเขียนเป้าหมายชีวิตของตนเอง ด้วยเทคนิคตั้ง เป้าหมายชีวิต SMART  ซึ่งมีหลักการง่ายๆ เขียนง่าย จำง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดี โดยให้เขียนเป้าหมายชีวิตลงบนกระดาษ และมีขนาดตัวหนังสือโตๆ เป็นไปได้หารูปภาพตัวอย่างความสำเร็จมาประกอบ จะช่วยสร้างภาพแห่งจินตนาการในจิตใต้สำนึกทำได้ง่ายยิ่งขึ้น  แล้วเอาภาพตัวเองใส่ เข้าไปแทนที่คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น   แล้วนำภาพแห่งความสำเร็จนี้ไปติดตามฝาผนัง ที่สามารถมองเห็นได้ทุกๆ วัน  พร้อมกับการสร้างแผนงาน ลงมือทำอย่างเร่งด่วน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ  และควรทบทวนเป้าหมายชีวิตอยู่เสมอ  ว่าสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่ มันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตที่ต้องการหรือยัง  ถ้าคำตอบคือ ยัง  ให้กลับไปเปลี่ยนเป้าหมายเสียใหม่  “เป้าหมายชีวิต…สร้างได้”

 บทความที่น่าสนใจ คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *