เรื่องวัยทำงาน ไลฟ์สไตล์ มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องทำงานร่วมกัน

     ในองค์กรจะประกอบด้วยคนทำงานที่มีวัยแตกต่างกัน ในการขับเคลื่อนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร เรื่อง วัยทำงาน แต่ละช่วงวัยย่อมมีเอกลักษณ์ มีไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน  เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สภาพสังคม ตามยุคตามสมัยที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน จึงมักกลายเป็นปัญหาอุปสรรค ในการทำงานร่วมกัน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่สถานที่ทำงาน จะรับคนเข้าทำงานในวัยเดียวกันทั้งหมด  เพราะในองค์กรหรือบริษัทที่ก่อตั้งแล้วเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้ได้  จะต้องได้รับการสืบทอดความรู้ ความสามารถจากรุ่นสู่รุ่น มีการพัฒนา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีความก้าวหน้า ซึ่งเกิดขึ้นจากทีมงานที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย

วัยทำงาน

วัยทำงาน

   จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ การช่วยเหลือและการเจรจาพูดคุย  ถึงจะทำให้งานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ สร้างภาพรวมองค์กร ให้กลายเป็นบริษัทหรือองค์กรที่น่าอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจกัน เข้าใจวิธีคิด ปรับตัวเข้ากับคุณลักษณะเด่นของแต่ละช่วงวัยได้ เพื่อให้การทำงานสามารถประสานงานได้ดียิ่งขึ้น ถึงจะต่างรุ่นต่างวัยก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

1 วัย เบบี้บูม Baby Boom คือ คนที่เกิดอยู่ในวัยในประมาณปี พ. ศ. 2489 ถึง พ. ศ. 2509

เป็นยุคแรงงานสร้างชาติ คนวัยนี้เป็นคนวัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อบ้านเมืองสงบลง แต่ละประเทศจึงพยายามพัฒนาบ้านเมืองให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ สร้างระเบียบและวิธีในการปฏิบัติต่างๆให้เป็นมาตรฐาน  เป็นยุคแห่งการคิดค้น ปรับปรุง จึงก่อเกิดการแข่งขันกันค่อนข้างสูงสำหรับคนวัยเดียวกัน

จุดเด่นคนแห่งยุควัยทำงาน คนในวัยนี้ทุกคนจะอยู่ในกฎเกณฑ์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้การยอมรับ ในเรื่องความอาวุโส ยึดมั่นในวัฒนธรรม กฎเกณฑ์ต่างๆขององค์กรอย่างเคร่งครัด มีจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมาก หากได้ทำงานอยู่ที่ใดก็มักจะไม่ลาออกง่ายๆ พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงมือทำ อย่างจริงจัง ถึงจะต้องทำโอทีจนมืดค่ำก็จะลงมือทำงานที่ค้างให้แล้วเสร็จ และมักจะสร้างผลงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า จุดด้อยของคนวัยนี้คือ  ค่อนข้างเป็นคนอนุรักษ์นิยม อะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไอทีหรือเทคโนโลยี คนวัยนี้จะไม่ค่อยถนัด

วัยเบบี้บูม Baby Boom เป็นคนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือเป็นคนที่เกษียณอายุงานไปแล้ว แต่ยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหรือบริษัท เพื่อให้ทำงานโดยส่วนมากจะอยู่ในฐานะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนวัยนี้ ต้องรู้จักกาลเทศะ ต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรับฟังความคิดเห็น ในฐานะที่พวกเขามีประสบการณ์สูง เพื่อนำแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

2 วัย Generation x เป็นคนเกิด ระหว่างปี พ. ศ. 2508 ถึง 2522 เนื่องด้วยความรุนแรงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นยุคที่กำลังพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจากอนาล็อก ไปสู่ยุคดิจิตอล คน Generation x จึงไม่นิยมมีลูกมาก คน Gen X มีจุดเด่นคือ ชอบศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ ในทุกๆด้านด้วยตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นวัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสมดุลของการดำเนินชีวิต โดยให้ความสำคัญในเรื่องงานและครอบครัวพอพอๆกัน ที่เรียกว่า work Life Balance ก็ได้  คนวัยนี้ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่เข้มแข็งเท่าเบบี้บูมพร้อมที่จะปฏิเสธงาน  เพื่อออกไปหาโอกาสใหม่ทุกเมื่อ คน Gen X ชอบตรงไปตรงมา  ไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือ ดังนั้นการมอบหมายงานควรพูดทุกๆอย่างให้ชัด แต่ก็ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดมากจนเกินไป การมอบหมายงานเพียงกำหนดนโยบายแล้วปล่อยให้พวกเขา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะพวกเขาไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับหรือกำหนดเส้นทางให้เดิน

3 วัย Generation y และคน Generation Z คือคนสายเลือดรุ่นใหม่ ที่ไฟแรง กำลังจะกลายเป็นคนพันธุ์ใหม่ ในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่ องค์กรแห่งอนาคต คน Gen Y คือคนที่เกิด ช่วงปี พ. ศ. 2523 ถึง 2537 คนในวัยนี้เติบโตมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยี เต็มรูปแบบ

คน Gen Z คือคนที่เกิดช่วงหลังปีพุทธศักราช 2538 เป็นช่วงวัยที่เติบโตในยุควิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เติบโตแบบก้าวกระโดด คนวัยนี้จะมีความพร้อมทุกอย่าง เพราะได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมของคนยุค Gen X จุดเด่นของคน Gen Y และ gen Z เป็นคนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและชอบทำงานอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือ Smart phone จึงไม่ชอบทำงาน ที่อยู่ในกรอบ และมักชอบถามเหตุผลว่าทำไม จึงถูกเรียกว่า Y Generation คนวัยนี้เป็นตัวของตัวเองสูง เป็นคนกล้าแสดงออก มักทำงานในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ จุดด้อยของคนในวัยนี้ มีความอดทนต่ำ หากได้รับมอบหมายให้ทำงานหนักก็ต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ชอบงานอิสระจึงทำให้คนวัยนี้ไม่ชอบทำงานประจำหรือการเป็นมนุษย์เงินเดือน จึงมักหาโอกาสที่จะออกไปทำงานให้ตนเองมากกว่าเช่น ธุรกิจ startup

การทำงานกับคนวัยเจนวายและ Gen Z ต้องให้พวกเขา ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว คนวัยนี้ชอบความจริงใจในการสอนงาน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น ให้พวกเขาได้ทำงานที่ท้าทายศักยภาพอยู่เสมอและให้พวกเขาได้รู้สึกถึง ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม

         ดังนั้นในการร่วมมือกันทำงาน ที่อาศัยความถนัด ลักษณะเด่นของแต่ละช่วงวัย เพื่อมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน จะกลายเป็นพลังงานที่มีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนการทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ มีความสุข ในการทำงานจึงจำเป็นต้องทลายกำแพงทัศนคติและความเห็นต่างวัย ปัญหาอุปสรรค เรื่อง วัยทำงาน ก็จะหมดไป

บทความที่น่าสนใจ ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

คลิป พัฒนาตนเองในการทำงาน https://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM&t=314s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *