Category: ธุรกิจและการลงทุน

1

พลังงานหมายถึง อะไร การอนุรักษ์และจัดการพลังงานช่วยชาติได้อย่างไร

พลังงาน                 พลังงานคืออนุภาคที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในร่างกายของเราก็ยังมีพลังงานแฝงมากมายเช่น เซลล์เมื่อมันได้รับสารอาหารมันก็จะเผาผลานก็จะมีพลังงานเกิดขึ้น หากเซลล์นั้นอยู่ที่บริเวณสมองม...

1

ข้อเสนอแนะ คือ ระบบและกลไกที่กระตุ้น ให้นำเสนอความคิดมาเป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะ คือ อะไร ?       ข้อเสนอแนะ คือ ระบบและกลไกที่กระตุ้น  สนับสนุนให้พนักงานนำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์  ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน โดยความคิดที่เสนอนั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การบริการ การปรั...

0

Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate)

PET Poly (ethylene terephthalate)          Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เป็นชื่อเรียกอีกประเภทของโพลิเมอร์ที่มีหมู่แอสเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในสายโซ่โมเลกุลซึ่...

1

NSF คือ ( National Science Foundation ) มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ USA

    NSF คืออะไร              NSF ย่อมาจาก National Science Foundation : NSF คือมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานอิสระและยังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง ก่อตั้งอย่างเป็...

0

ธุรกิจค้าปลีก ศึกรายย่อยหรือร้านโชว์ห่วยปะทะค้าปลีกสมัยใหม่หรือModernTrade

           ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจค้าปลีก มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดกันอย่างรุนแรง ทั้งที่เป็นรายเล็กและรายใหญ่ต่างมีการแข่งขันกันในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขันกันที่ราคาว่าใครถูกกว่าใคร อีกทั้งการออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อแย่งกลุ่มลูกค้าให้มาเป็นของตนให้มาก...

0

E-Marketing  การตลาดยุค 4.0 สามารถทำรายได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด

  เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าก้าวไปไกลมาก อีกทั้งยังสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อย่างมากมาย ดังเช่น ระบบ Internet ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับทั้งตัวบุคคล และองค์การธุรกิจ การทำ E-Marketing ก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นำเอาเทคโนโล...

0

วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทแห่งวิสัยทัศน์ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

           บทความจากหนังสือเล่มนี้เน้นไปที่เนื้อหาของบริษัทแห่งวิสัยทัศน์ ซึ่งแต่ละบริษัทที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันดีของวงการธุรกิจในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน , บริษัท ไอบีเอ็ม , บริษั...

1

7 QC Tool เครื่องมือคุณภาพเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ

7 QC Tool  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ          ในการควบคุมคุณภาพ  ต้องอาศัยการควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ  (Statistical Process Control : SPC) เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ให้กระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงและมีสมรรถภาพสูงขึ้...

1

PDCA วงจรเดมมิ่ง กิจกรรมการปรับปรุงที่มีวางแผนนำไปใช้ตรวจสอบและการแก้ไข   

PDCAวงจรเดมมิ่ง วัฎจักรวง PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ   P คือการวางแผน  D คือการปฏิบัติ  C คือการตรวจสอบ  A คือการปรับปรุง                กิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจรจะประกอบด้วย การวางแผน  การนำไปใช้ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  และการปฏิ...

2

ขวัญกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญ กําลังใจในการทํางาน ความหมายของ ขวัญกําลังใจในการทํางาน ความหมายของ ขวัญกําลังใจในการทํางาน มีการให้นิยามไว้มากมาย แต่เมื่อศึกษาในภาพรวมแล้วสามารถจำแนกได้ 3 ความหมายใหญ่ๆ ได้ดังนี้                ความหมาย ...