Category: ธุรกิจและการลงทุน

0

ใช้ ความต้องการผู้บริโภค เพื่อวัดและการพยากรณ์อุปสงค์

                ความต้องการผู้บริโภค เป็นวิธีการวัดหรือการพยากรณ์อุปสงค์หรือความต้องการซื้อ เพื่อคาดการณ์ถึงขนาด การเติบโต และศักยภาพที่จะทำกำไรของแต่ละอุตสาหกรรมและของแต่ละตลาด การพยากรณ์ที่ผิดพลาดจะนำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การพยากรณ์ความต้องการซื้อ...

0

การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทและมีกำไร

            การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อแทรกพื้นที่ตลาดให้อยู่เหนือคู่แข่ง ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูงและสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจต่างๆจะสามารถอยู่รอดได้  ก็ต่อเมื่อได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับตัวให...

0

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้ามากขึ้น

การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ในคุณค่าด้านคุณภาพและการบริการ การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ามีขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า คุณค่ารวมสำหรับลูกค้า คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง...

0

ระบบสารสนเทศทางการตลาด ที่ทำให้การตลาดระดับท้องถิ่นกลายเป็นนานาชาติ

                ปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน Demand – Supply จากความต้องการของผู้ผลิตไปเป็นความต้องการของผู้บริโภค เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปเป็นการแข่งขันแบบไม่ใช่ราคา และเปลี่ยนจากการตลาดระดับท้...

0

กลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อความได้เปรียบทางการตลาด

     กลยุทธ์การแข่งขัน เป็นวิธิสร้างความได้เปรียบและการยิ่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นเทคนิคสร้างรายได้จากการเพิ่มปริมาณการขายสินค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแบบเข้าถึง กลยุทธ์การแข่งขันเปรียบเสมือนคำภีร์การรบกั...

0

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product’s life cycle กับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาด

               กลยุทธ์การตลาด  แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  เทคนิคด้านการตลาดถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการแย่งพื้นที่ทางการค้าให้เหนือคู่แข่งขัน ทุกๆกิจการจะให้ความใส่ใจด้านการขายสินเป็นอันดับต้น เพราะหากขายสินค้าได้นั้นหมายถึงการได้รับผลตอบ...

0

ทำงานกับบริษัทต่างชาติ ให้เข้าใจในความแตกต่างรูปแบบการจัดการและวัฒนธรรม

           หากต้องการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ จะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม หรือหากได้ ทำงานกับบริษัทต่างชาติ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการจัดการ ดังนั้นจึงจำเป...

KM คืออะไร 1

km คือ ระบบที่ช่วยในการถ่ายทอด know-how และประสบการณ์

               Knowledge Management: km คือ ความรู้ได้ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) เป็นวิธีการเชิงระบบที่จะให้มีการถ่ายทอด know-how และประสบการณ์ของพนักงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กา...

1

Kaizen ไคเซ็น คือกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน

             การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นสำหรับทุกๆคน เพราะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนรู้จะเป็นการสะสมประสบการณ์และการสะสมแนวคิด เพื่อนำไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้     ...

1

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทําธุรกิจ

      ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ หากมีการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะกลายโอกาสสร้างความสำเร็จในการค้า การลงทุนได้มากยิ่งขึ้น  โดย สภาพแวดล้อมทางธ...